کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ازه‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ات‍ب‍ز(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ات‍ب‍ز( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ازه‌،ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍اپ‌ اس‍ت‍ل‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ازه‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍اپ‌ - ۲۰۰۰( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ازه‌ه‍ا -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
م‍ت‍س‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
م‍خ‍ت‍ارزاده‌، ع‍ب‍اس‌
ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، اش‍رف‌
ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌،اش‍رف‌
س‍ل‍طان‌ آب‍ادی‌، رض‍ا، ۱۳۶۹-
داودن‍ب‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۶-
 
ناشر:
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌ - دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍م‍ران‌، م‍رک‍ز ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر: رز
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌: م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌
ع‍ل‍م‌ ع‍م‍ران‌
ن‍گ‍ارن‍ده‌ دان‍ش‌
ج‍وی‍ب‍ار
م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ زن‍ج‍ان‌،م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه عمومی تحلیل استاتیکی و دینامیکی سازه ها09 PAS ]< ساپ = سپ >۹۰]
حبیب الله ، اشرف ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی : مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭و۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه طراحی < سازه های = سازه های >فولادی LTS PAS ]< ساپ = سپ >استل " ]نسخه ۱۹۹۰ ،۱۹۸۶"
حبیب الله ، اشرف ؛  تهران مرکز خدمات فرهنگی سالکان : دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده عمران ، مرکز کامپیوتر: رز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۲‌ب۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ویژه تحلیل و طراحی شالوده های گسترده ومرکب STAM نسخه گرافیکی به همراه اشاره ای بر تئوری خمش صفحات مستطیلی و المانهای محدود خمش صفحات
مختارزاده ، عباس ؛  تهران مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌م۳‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل < =0002SBATE ایتبز۲۰۰۰>
تهران جویبار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ش۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی سازه ها << =0002 PAS ساپ = سپ >۲۰۰۰>
حبیب الله ،اشرف ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۲‌ت۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < سازه های = سازه های >فولادی با استفاده از نرم افزار< =0002 SBATEاتبز۲۰۰۰>
حبیب الله ، اشرف ؛  تهران دانشگاه زنجان ،مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۲‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
برنامه تحلیل و طراحی سه بعدی سیستم های ساختمانی < =50.5 noisreV SBATEایتبز ورژن ۵/۰۵>
حبیب الله ، اشرف ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<تکنیک های = تکنیک های >پیشرفته مدلسازی = مدل سازی >، تحلیل و طراحی در 0002 PAS< و = SBATEساپ ۲۰۰۰ و ایتبز>
داودنبی ، مهدی ، ۱۳۵۶- ؛  تهران علم عمران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۰‬,‭د۲‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مرجع کاربردی طراحی < سازه های = سازه های >بتنی با< نرم افزار= نرم افزار >= 3102 و = 217
سلطان آبادی ، رضا، ۱۳۶۹- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۰۹۱۲۳۴۰۸۰۱۳،آدرس ناشر :تهران -خ ۱۲ فروردین -خ وحید نظری - پ ۱۳۰ - واحد ۲ نگارنده دانش   ، ۱۳۹۳-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌س۸‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک