کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ازه‌ --ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازه‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍اپ‌ ۲۰۰۰( ب‍رن‍ام‍ه‌ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
س‍ازه‌،ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍اپ‌ اس‍ت‍ل‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ازه‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍اپ‌ - ۲۰۰۰( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ازه‌،ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍ازه‌ -- دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
ات‍ب‍ز(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ات‍ب‍ز( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ن‍رم‌اف‍زار اپ‍ن‌س‍ی‍س‌
س‍ازه‌ --ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ -- ن‍رم‌اف‍زار
س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ن‍رم‌اف‍زار پ‍رف‍رم‌-ت‍ری‌ دی‌
س‍ازه‌ه‍ا -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
م‍ت‍س‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
م‍خ‍ت‍ارزاده‌، ع‍ب‍اس‌
ح‍ی‍ران‍ی‌، ی‍اس‍ر، ۱۳۵۸-
ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، اش‍رف‌
ب‍اج‍ی‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۵۳-
ب‍رگ‍ی‌، خ‍س‍رو
ک‍م‍اچ‍ی‌، ی‍ون‍س‌، ۱۳۶۱-
رئ‍ی‍س‍ی‍ان‌زاده‌، س‍پ‍ه‍ر،۱۳۵۰-
لاج‍وردی‌،م‍ه‍ی‍ار،۱۳۵۴ -گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌،اش‍رف‌
س‍اع‍دی‌ داری‍ان‌، ام‍ی‍ر، ۱۳۶۱-
س‍ل‍طان‌ آب‍ادی‌، رض‍ا، ۱۳۶۹-
داودن‍ب‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۶-
ح‍ج‍ازی‌، ف‍رزاد،۱۳۵۶-
 
ناشر:
م‍ت‍ف‍ک‍ران‌
م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌ - دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍م‍ران‌، م‍رک‍ز ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر: رز
ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌: م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌
س‍ال‍ک‍ان‌
ن‍گ‍ارن‍ده‌ دان‍ش‌
ج‍وی‍ب‍ار
م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ زن‍ج‍ان‌،م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
ن‍ش‍رک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌ ع‍م‍ران‌
ق‍ائ‍م‌
ع‍ل‍م‌ ع‍م‍ران‌
ان‍گ‍ی‍زه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه عمومی تحلیل و طراحی سازه هاIII-DAATS,91reV
تهران مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ،
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ویژه تحلیل سه بعدی پیشرفته از دستگاههای ساختمانی < = SBATEایتبز>
حبیب الله ، اشرف ؛  تهران سالکان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۰‬,‭‌ح۲۹‌ب۴۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برنامه عمومی تحلیل استاتیکی و دینامیکی سازه ها09 PAS ]< ساپ = سپ >۹۰]
حبیب الله ، اشرف ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی : مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭و۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برنامه طراحی < سازه های = سازه های >فولادی LTS PAS ]< ساپ = سپ >استل " ]نسخه ۱۹۹۰ ،۱۹۸۶"
حبیب الله ، اشرف ؛  تهران مرکز خدمات فرهنگی سالکان : دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده عمران ، مرکز کامپیوتر: رز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۲‌ب۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ویژه تحلیل و طراحی شالوده های گسترده ومرکب STAM نسخه گرافیکی به همراه اشاره ای بر تئوری خمش صفحات مستطیلی و المانهای محدود خمش صفحات
مختارزاده ، عباس ؛  تهران مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌م۳‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای برنامه کامپیوتری ldurtS -M & ytilitU -tsaC
تهران قائم   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۱‬,‭ر۲۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک < سازه ها= سازه ها>
برگی ، خسرو ؛  [تهران ] دانشگاه تهران   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭‌ب۴د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز و مرجع دستورات [0002 PAS ساپ ۲۰۰۰]
رئیسیان زاده ، سپهر،۱۳۵۰- ؛  تهران نشرکتاب دانشگاهی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭ر۹‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل < =0002SBATE ایتبز۲۰۰۰>
تهران جویبار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ش۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی سازه ها << =0002 PAS ساپ = سپ >۲۰۰۰>
حبیب الله ،اشرف ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۲‌ت۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < سازه های = سازه های >فولادی با استفاده از نرم افزار< =0002 SBATEاتبز۲۰۰۰>
حبیب الله ، اشرف ؛  تهران دانشگاه زنجان ،مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۲‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
برنامه جامع ایجاد و تحلیل مقاطع سازه ای < = REDLIUB NOITCES سکشن بیلدر>
لاجوردی ،مهیار،۱۳۵۴ -گردآورنده و مترجم ؛  تهران نشر علم عمران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۷۴‬,‭‌ل۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
برنامه تحلیل و طراحی سه بعدی سیستم های ساختمانی < =50.5 noisreV SBATEایتبز ورژن ۵/۰۵>
حبیب الله ، اشرف ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<تکنیک های = تکنیکهای < >مدلسازی = مدل سازی >، تحلیل و طراحی کامپیوتری سازه در قالب < پروژه های = پروژه های >کاربردی با استفاده از برنامه های < =EFAS-SBATE-0002PASسپ ۲۰۰۰-اتبز-ساف >
باجی ، حسن ،۱۳۵۳- ؛  تهران متفکران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ب۲‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بهسازی لرزه ای سازه ها با استفاده از سیستم های هوشمند
حجازی ، فرزاد،۱۳۵۶- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۶‬,‭‌ح۳‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع نرم افزار< = D3-mrofrePپرفورم تری دی >
ساعدی داریان ، امیر، ۱۳۶۱- ؛  تهران انگیزه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌س۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<تکنیک های = تکنیک های >پیشرفته مدلسازی = مدل سازی >، تحلیل و طراحی در 0002 PAS< و = SBATEساپ ۲۰۰۰ و ایتبز>
داودنبی ، مهدی ، ۱۳۵۶- ؛  تهران علم عمران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۰‬,‭د۲‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مرجع کاربردی طراحی < سازه های = سازه های >بتنی با< نرم افزار= نرم افزار >= 3102 و = 217
سلطان آبادی ، رضا، ۱۳۶۹- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۰۹۱۲۳۴۰۸۰۱۳،آدرس ناشر :تهران -خ ۱۲ فروردین -خ وحید نظری - پ ۱۳۰ - واحد ۲ نگارنده دانش   ، ۱۳۹۳-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌س۸‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<مدل سازی = مدلسازی >کاربردی با استفاده از< نرم افزار= نرم افزار< >= seeSnepOاوپن سیس >
کماچی ، یونس ، ۱۳۶۱- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۶۵۸۳۱ - ۶۶۴۸۱۰۹۶ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ منیر جاوید(اردیبهشت ) ، بین لبافی نژاد و جمهوری ، پ .۱۲۶ فدک ایساتیس   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ک۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل استاتیکی و دینامیکی پروژه های ساختمانی با استفاده از نرم فزار< = d3 -mrofrePپرفورم تری دی >
حیرانی ، یاسر، ۱۳۵۸- ؛  بندرعباس دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد بندرعباس   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک