کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ --طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ ج‍وش‌ش‍ده‌ -طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ ج‍وش‌ ش‍ده‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ -- ای‍ران‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ --طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ --طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
ف‍ولاد س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ ج‍وش‌ ش‍ده‌ - طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
 
پدیدآور:
ب‍لاج‍ت‌، اوم‍ر
خ‍دادادی‌، رض‍ا،۱۳۳۲-
<ه‍دای‍ت‌ ن‍س‍ب‌= ه‍دای‍ت‌ن‍س‍ب‌>، ارس‍طو
<زه‍رائ‍ی‌= زه‍رای‍ی‌>، م‍ه‍دی‌
م‍ک‌< ک‍ورم‍ک‌= ک‍رم‍ک‌>، ج‍ک‌
دلال‌ و پ‍س‍ران‌،< م‍ه‍دی‌= س‍ه‍ی‍ل‌>، ۱۳۵۶-
طاح‍ون‍ی‌، ش‍اپ‍ور،۱۳۳۴-
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ .م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ن‍ظارت‌ راه‍ب‍ردی‌
اص‍غ‍ری‌ س‍رخ‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
 
ناشر:
گ‍ل‍پ‍ون‍ه‌، ک‍اوش‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ن‍ظارت‌ راه‍ب‍ردی‌ ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
گ‍ل‍دی‍س‌
روزب‍ه‍ان‌
دان‍ش‌پ‍ژوه‍ان‌ ب‍ری‍ن‌، ارک‍ان‌
ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌
ع‍ل‍م‌ و ادب‌
ع‍ل‍م‌ ع‍م‍ران‌
ده‍خ‍دا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<آئین نامه = آیین نامه >طراحی < سازه های = سازه های >فولادی 5002 CSIA
تهران علم عمران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌م۹آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و محاسبه < سازه های = سازه های >فولادی به روش ضریب بار و ضریب مقاومت <( = DFRLال آر اف دی )>
مک < کورمک = کرمک >، جک ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌س۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سازه های فولادی با اتصالات جوشی :ترجمه کتاب erutcurts dedlew fo ngiseD
بلاجت ، اومر ؛  [تهران ] دهخدا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ب۸ط۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < سازه های = سازه های >فولادی بر مبنای آیین نامه فولاد ایران ( مبحث ۱۰ از مجموعه مقررات ملی ایران )
طاحونی ، شاپور،۱۳۳۴- ؛  تهران علم و ادب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭ط۲ط۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و تشریح مسائل طراحی < سازه های = سازه های >فولادی بر مبنای آیین نامه فولاد ایران ( مبحث ۱۰ از مجموعه مقررات ملی ایران )
تهران روزبهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭ط۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی اجرای سازه های فولادی
خدادادی ، رضا،۱۳۳۲- ؛  اصفهان دانش پژوهان برین ، ارکان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌خ۴‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و تشریح مسائل سازه های فولادی
<هدایت نسب = هدایت نسب >، ارسطو ؛  تهران گلدیس   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‍ه۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای طراحی < سازه های = سازه های >فولادی به روش حالت حدی < = DFRLال آر اف دی >و تنش مجاز< = DSAای اس دی >
اصغری سرخی ، مجتبی ؛  تهران علم عمران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ف‍لا۶ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<آیین نامه = آئین نامه >اتصالات در< سازه های = سازه های >فولادی
ریاست جمهوری .معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ؛  تهران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭آ۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی مسائل < سازه های = سازه های >فولادی
دلال و پسران ،< مهدی = سهیل >، ۱۳۵۶- ؛  تهران گلپونه ، کاوش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭ط۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل مسائل طراحی < سازه های = سازه های >فولادی به روش ضرایب بار و مقاومت DFRL
<زهرائی = زهرایی >، مهدی ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ت۳ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک