کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ازه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازه‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍اپ‌ اس‍ت‍ل‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
زل‍زل‍ه‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ -- روش‍ه‍ای‌ م‍ات‍ری‍س‍ی‌
زل‍زل‍ه‌ -ای‍ران‌
ب‍ارگ‍ذاری‌
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ در ب‍راب‍ر زل‍زل‍ه‌ -آی‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
م‍ت‍س‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
س‍ازه‌
 
پدیدآور:
م‍خ‍ت‍ارزاده‌، ع‍ب‍اس‌
م‍گ‍ردی‍چ‍ی‍ان‌، آرک‌، ۱۳۰۶-
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز
ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، اش‍رف‌
اخ‍وان‌ ل‍ی‍ل‌ آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۱۸-
ن‍وری‌، زه‍را
ک‍اوه‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ت‍ه‍ران‍ی‌زاده‌، م‍ح‍س‍ن‌
ک‍اردس‍ت‍ون‍س‍ر، ه‍ای‍رت‍ی‍ن‌
ب‍دی‍ع‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
س‍اک‌، رون‍ال‍د
رض‍ای‍ی‌ پ‍ژن‍د، م‍ح‍م‍د
م‍س‍ت‍وف‍ی‌ ن‍ژاد،< داوود= داود>، ۱۳۳۹- ،۱ ،-
اخ‍وان‌ل‍ی‍ل‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۸-
<زن‍د پ‍ارس‍ا= زن‍دپ‍ارس‍ا>، ک‍ی‍وم‍رث‌
 
ناشر:
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌؛ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌ - دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍م‍ران‌، م‍رک‍ز ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر: رز
ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌۱۱۰
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌: م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌
س‍ال‍ک‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا
م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌
اس‍ک‍ار
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
آی‍ی‍ژ، ن‍وپ‍ردازان‌
ع‍ل‍م‌ ع‍م‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ارک‍ان‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
بارگذاری < سازه ها= سازه ها :>بر اساس مبحث ششم از مقررات ملی ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰ ایران
مستوفی نژاد،< داوود= داود>، ۱۳۳۹- ،۱ ،- ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۷/۷‬,‭‌ب۲‌م۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<آئین نامه = آیین نامه >طراحی < سازه های = سازه های >فولادی 5002 CSIA
تهران علم عمران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌م۹آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک
مریام ، جیمز ؛  تهران آییژ، نوپردازان   ، ۱۳۷۸-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله :متن پیشنهادی استاندارد ۲۸۰۰ برای تصویب دولت جمهوری اسلامی
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن .کمیته دائمی بازنگری ؛  تهران مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۴‬,‭‌م۴آ۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بارگذاری
<زند پارسا= زندپارسا>، کیومرث ؛  تهران علم و صنعت ۱۱۰   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭ز۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < سازه ها= سازه ها>
تهرانی زاده ، محسن ؛  تهران موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ت۸۸‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<تئوری = تیوری >مقدماتی < سازه ها= سازه ها>
بدیعی ، مجید ؛  تهران دانشگاه نعتی خواجه نصیرالدین طوسی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ب۴‌ت۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برنامه عمومی تحلیل و طراحی سازه هاIII-DAATS,91reV
تهران مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ،
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < سازه های = سازه های >دو
رضایی پژند، محمد ؛  مشهد دانشگاه امام رضا   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭ر۶۲‌ت۳۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ویژه تحلیل سه بعدی پیشرفته از دستگاههای ساختمانی < = SBATEایتبز>
حبیب الله ، اشرف ؛  تهران سالکان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۰‬,‭‌ح۲۹‌ب۴۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
برنامه عمومی تحلیل استاتیکی و دینامیکی سازه ها09 PAS ]< ساپ = سپ >۹۰]
حبیب الله ، اشرف ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی : مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭و۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
برنامه طراحی < سازه های = سازه های >فولادی LTS PAS ]< ساپ = سپ >استل " ]نسخه ۱۹۹۰ ،۱۹۸۶"
حبیب الله ، اشرف ؛  تهران مرکز خدمات فرهنگی سالکان : دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده عمران ، مرکز کامپیوتر: رز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۲‌ب۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بررسی خواص دینامیکی زلزله های ایران
نوری ، زهرا ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی ؛ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۵۳۷/۲‬,‭‌ف‍لا۹‌ب۴۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل ماتریسی سازه ها
کاردستونسر، هایرتین ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۲‬,‭‌ک۲‌ت۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل ماتریسی سازه ها
ساک ، رونالد ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۲‬,‭‌س۲‌ت۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ویژه تحلیل و طراحی شالوده های گسترده ومرکب STAM نسخه گرافیکی به همراه اشاره ای بر تئوری خمش صفحات مستطیلی و المانهای محدود خمش صفحات
مختارزاده ، عباس ؛  تهران مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌م۳‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < سازه ها= سازه ها( >تحلیل کلاسیک به انضمام تحلیل ماتریسی )
اخوان لیل آبادی ، محمدرضا، ۱۳۱۸- ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ف‍لا۳‌ت۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < سازه ها= سازه ها( >روش کلاسیک و ماتریسی )
اخوان لیل آبادی ، محمدرضا،۱۳۱۸- ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۷۶-۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ف‍لا۳‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < سازه ها= سازه ها>
کاوه ، علی ، ۱۳۲۶ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ک۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
طرح و محاسبات ایستائی
مگردیچیان ، آرک ، ۱۳۰۶- ؛  تهران اسکار   ، ۱۳-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸‬,‭‌م۷ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9