کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ازه‌ه‍ا -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازه‌ -- دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
ات‍ب‍ز(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ازه‌،ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ازه‌ --ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍ازه‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ن‍رم‌اف‍زار پ‍رف‍رم‌-ت‍ری‌ دی‌
س‍ازه‌ه‍ا -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
ح‍ی‍ران‍ی‌، ی‍اس‍ر، ۱۳۵۸-
ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، اش‍رف‌
ب‍اج‍ی‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۵۳-
ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌،اش‍رف‌
ح‍ج‍ازی‌، ف‍رزاد،۱۳۵۶-
ب‍رگ‍ی‌، خ‍س‍رو
 
ناشر:
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
م‍ت‍ف‍ک‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌: م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌
ج‍وی‍ب‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ زن‍ج‍ان‌،م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه عمومی تحلیل استاتیکی و دینامیکی سازه ها09 PAS ]< ساپ = سپ >۹۰]
حبیب الله ، اشرف ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی : مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭و۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک < سازه ها= سازه ها>
برگی ، خسرو ؛  [تهران ] دانشگاه تهران   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭‌ب۴د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل < =0002SBATE ایتبز۲۰۰۰>
تهران جویبار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ش۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی سازه ها << =0002 PAS ساپ = سپ >۲۰۰۰>
حبیب الله ،اشرف ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۲‌ت۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < سازه های = سازه های >فولادی با استفاده از نرم افزار< =0002 SBATEاتبز۲۰۰۰>
حبیب الله ، اشرف ؛  تهران دانشگاه زنجان ،مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۲‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
برنامه تحلیل و طراحی سه بعدی سیستم های ساختمانی < =50.5 noisreV SBATEایتبز ورژن ۵/۰۵>
حبیب الله ، اشرف ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<تکنیک های = تکنیکهای < >مدلسازی = مدل سازی >، تحلیل و طراحی کامپیوتری سازه در قالب < پروژه های = پروژه های >کاربردی با استفاده از برنامه های < =EFAS-SBATE-0002PASسپ ۲۰۰۰-اتبز-ساف >
باجی ، حسن ،۱۳۵۳- ؛  تهران متفکران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ب۲‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بهسازی لرزه ای سازه ها با استفاده از سیستم های هوشمند
حجازی ، فرزاد،۱۳۵۶- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۶‬,‭‌ح۳‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل استاتیکی و دینامیکی پروژه های ساختمانی با استفاده از نرم فزار< = d3 -mrofrePپرفورم تری دی >
حیرانی ، یاسر، ۱۳۵۸- ؛  بندرعباس دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد بندرعباس   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک