کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ ج‍وش‌ش‍ده‌ -طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ ج‍وش‌ ش‍ده‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ -- ای‍ران‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
طراح‍ی‌ س‍ازه‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
س‍ازه‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ -- ن‍رم‌اف‍زار
س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ --طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
پ‍ل‌ و پ‍ل‌س‍ازی‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
ج‍وش‍ک‍اری‌
 
پدیدآور:
ب‍لاج‍ت‌، اوم‍ر
خ‍دادادی‌، رض‍ا،۱۳۳۲-
ن‍ی‍ازی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۴-
<ک‍ام‍ران‌ زاده‌= ک‍ام‍ران‌زاده‌>، ک‍ام‍ران‌
م‍ک‌< ک‍ورم‍ک‌= ک‍رم‍ک‌>، ج‍ک‌
دلال‌ و پ‍س‍ران‌،< م‍ه‍دی‌= س‍ه‍ی‍ل‌>، ۱۳۵۶-
طاح‍ون‍ی‌، ش‍اپ‍ور،۱۳۳۴-
 
ناشر:
گ‍ل‍پ‍ون‍ه‌، ک‍اوش‌
دف‍ت‍ر ت‍دوی‍ن‌ و ت‍روی‍ج‌ م‍ق‍ررات‌ م‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
: ع‍ل‍م‌ ع‍م‍ران‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
دان‍ش‌پ‍ژوه‍ان‌ ب‍ری‍ن‌، ارک‍ان‌
اس‍ت‍اد
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ع‍ل‍م‌ و ادب‌
ع‍ل‍م‌ ع‍م‍ران‌
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌، دف‍ت‍ر ت‍دوی‍ن‌ و ت‍روی‍ج‌ م‍ق‍ررات‌ م‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ده‍خ‍دا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<آئین نامه = آیین نامه >طراحی < سازه های = سازه های >فولادی 5002 CSIA
تهران علم عمران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌م۹آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای اتصالات در< ساختمانهای = ساختمان های >فولادی
وزارت مسکن و شهرسازی ، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان   ، ۱۳۷۷-۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭ط۲۳ر۲۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مبحث < دهم =۱۰ :> مقررات ملی ساختمان ( طرح و اجرای ساختمانهای فولادی )
وزارت مسکن و شهرسازی -معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان ؛  تهران دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۴۵‬,‭‌ف‍لا۹۴و۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و محاسبه < سازه های = سازه های >فولادی به روش ضریب بار و ضریب مقاومت <( = DFRLال آر اف دی )>
مک < کورمک = کرمک >، جک ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌س۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سازه های فولادی با اتصالات جوشی :ترجمه کتاب erutcurts dedlew fo ngiseD
بلاجت ، اومر ؛  [تهران ] دهخدا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ب۸ط۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < سازه های = سازه های >فولادی بر مبنای آیین نامه فولاد ایران ( مبحث ۱۰ از مجموعه مقررات ملی ایران )
طاحونی ، شاپور،۱۳۳۴- ؛  تهران علم و ادب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭ط۲ط۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی اجرای سازه های فولادی
خدادادی ، رضا،۱۳۳۲- ؛  اصفهان دانش پژوهان برین ، ارکان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌خ۴‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طراحی پل ( پل های بتن مسلح ، فولادی ، و پیش تنیده )
طاحونی ، شاپور،۱۳۳۴- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TG‬,‭۳۰۰‬,‭ط۲۳ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مرجع و خودآموز< = leetsX erutcurts alkeTتکلا استراکچر ایکس استیل >به همراه توصیه های نحوه تهیه نقشه های کارگاهی و استانداردسازی نقشه ها
نیازی ، علی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران : علم عمران   ، ،۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ن۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی مسائل < سازه های = سازه های >فولادی
دلال و پسران ،< مهدی = سهیل >، ۱۳۵۶- ؛  تهران گلپونه ، کاوش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭ط۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
طراحی گام به گام < سازه ها= سازه ها>
<کامران زاده = کامران زاده >، کامران ؛  مشهد استاد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳‬,‭‌ک۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک