کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ازه‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازه‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
س‍ازه‌--طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
س‍ازه‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ -- ک‍ف‍راژب‍ن‍دی‌
 
پدیدآور:
ق‍ال‍ی‍ب‍اف‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۱۴-
<ام‍ام‌ ج‍م‍ع‍ه‌= ام‍ام‌ج‍م‍ع‍ه‌>، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۶۱-
ب‍ه‍رام‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۵۴-
طه‍م‍وری‍ان‌، ف‍رزان‍ه‌، ۱۳۵۶-
اش‍رف‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۳۶-
م‍ع‍ی‍ن‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۱-
 
ناشر:
ن‍وپ‍ردازان‌
ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ن‍ی‍وش‍ان‍گ‍ار
ارک‍ان‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل طرح ، محاسبه و تهیه نقشه های اجرائی سازه ساختمانها
قالیبافیان ، مهدی ،۱۳۱۴- ؛  تهران دانشگاه تهران ،موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸‬,‭‌ق۲د۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<حل المسائل = حل المسائل >جامع آنالیز و طراحی < سازه های = سازه های >بتن آرمه :بر اساس کتاب آنالیز و طراحی ...امیر مسعود کی نیا ...به همراه نمونه سوالات پایان ترم بتن ۱ و ۲
معینی ، مهدی ، ۱۳۶۱- ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۲‬,‭‌ک۹‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل < سازه های = سازه های >بتن آرمه تالیف داود مستوفی نژاد
بهرامی ، سعید، ۱۳۵۴- ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۲‬,‭‌م۵‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات < قالب های = قالبهای >اعضا و< سازه های = سازه های >بتنی :مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان وICA
اشرفی ، حمیدرضا، ۱۳۳۶- ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۲/۴۴‬,‭‌ف‍لا۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل طراحی سازه های بتن مسلح
<امام جمعه = امام جمعه >، حسین ، ۱۳۶۱- ؛  تهران نیوشانگار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۴۴‬,‭ط۲‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل مسایل < سازه های = سازه های >بتن آرمه
طهموریان ، فرزانه ، ۱۳۵۶- ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۷-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۲‬,‭‌م۵ط۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک