کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ازه‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ --پ‍ای‍داری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازه‌ ه‍ا -- پ‍ای‍داری‌
س‍ازه‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ --پ‍ای‍داری‌
س‍ازه‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
 
پدیدآور:
ره‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۳۲-
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ن‍ی‌ و ت‍دوی‍ن‌ م‍ع‍ی‍اره‍ا
گ‍ل‍ص‍ورت‌ پ‍ه‍ل‍وی‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌
ن‍ی‍وش‍ان‍گ‍ار
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ن‍ی‌ و ت‍دوی‍ن‌ م‍ع‍ی‍اره‍ا و ک‍اه‍ش‌ خ‍طرپ‍ذی‍ری‌ ن‍اش‍ی‌ از زل‍زل‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی عملکرد و روشهای < مقاوم سازی = مقاوم سازی < >سازه های = سازه های >بتنی
رهایی ، علیرضا،۱۳۳۲- ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۱/۵‬,‭ر۹‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ترمیم سازه ها :بهسازی و مقاوم سازی
گلصورت پهلویانی ، علی ؛  تهران نیوشانگار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۶‬,‭‌گ۸‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<دستورالعمل = دستور العمل >بهسازی < لرزه ای = لرزه ای >ساختمان های بنایی < غیرمسلح = غیر مسلح >موجود
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور فنی و تدوین معیارها ؛  تهران ۱۳۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<دستورالعمل = دستور العمل >ارزیابی < لرزه ای = لرزه ای >سریع < ساختمانهای = ساختمان های >موجود
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور فنی و تدوین معیارها ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور فنی و تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله   ، ۱۳۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی < دستورالعمل = دستور العمل >بهسازی < لرزه ای = لرزه ای < >ساختمانهای = ساختمان های >موجود ؛ ساختمان های < بتونی = بتنی >
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور فنی و تدوین معیارها ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور فنی و تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله   ، ۱۳۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک