کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واف‍ق‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ت‍ع‍رف‍ه‌ و ت‍ج‍ارت‌( س‍ازم‍ان‌( -)۱۹۴۷م‌=۱۳۲۶)
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د --ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ -- م‍ص‍ون‍ی‍ت‌ه‍ا و ام‍ت‍ی‍ازه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
آزم‍ون‌ دوره‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر(ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌)
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
 
پدیدآور:
اک‍ه‍رس‍ت‌، م‍ای‍ک‍ل‌ ب‍ارت‍ون‌، ۱۹۴۰-
وک‍ی‍ل‌، ام‍ی‍رس‍اع‍د
<آق‍ای‍ی‌= آق‍ائ‍ی‌>، س‍ی‍دداود، ۱۳۳۳-
زم‍ان‍ی‌، س‍ی‍دق‍اس‍م‌، ۱۳۴۶-
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ن‍ژاد، م‍ه‍دی‌، ۱۳۳۲-
ن‍گ‍وی‍ن‌،ک‍ک‌دی‍ن‌
ق‍ائ‍م‌م‍ق‍ام‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د، ۱۳۱۳-
غ‍ف‍وری‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۳-
س‍رف‍راز، ل‍ی‍لا
م‍ش‍ب‍ک‍ی‌، اص‍غ‍ر
ت‍ام‍وش‍ات‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ان‌
 
ناشر:
س‍ن‍ج‍ش‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
اطلاع‍ات‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ش‍ه‍ر دان‍ش‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍ی‍زان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍وی‍د
دف‍ت‍ر خ‍دم‍ات‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر
م‍ج‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل سازمانهای بین المللی
قائم مقام فراهانی ، عبدالمجید، ۱۳۱۳- ؛  تهران نشر دادگستر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۹۹۵‬,‭‌ق۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<سازمانهای = سازمان های >پولی و مالی < بین المللی = بین المللی >و ادغامهای اقتصادی منطقه ای
مشبکی ، اصغر ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۸۸۱‬,‭‌م۵‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل نوین
اکهرست ، مایکل بارتون ، ۱۹۴۰- ؛  تهران دفتر خدمات حقوقی بین الملل جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۳۰۸‬,‭‌ف‍لا۷‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل عمومی
نگوین ،کک دین ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۳۰۸‬,‭‌ن۸‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پیدایش < سازمانهای = سازمان های >پولی و مالی بین المللی در مالیه < بین الملل = بین الملل >
سرفراز، لیلا ؛  شیراز انتشارات نوید   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۸۸۱‬,‭‌س۴‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سازمانها و کارگزاریهای ملل متحد و نقش آنها در ایران
وکیل ، امیرساعد ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۹۵۴‬,‭و۸‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بشر؛ مبانی نظری ، تحولات تاریخی و سازوکارهای اجرایی
تاموشات ، کریستیان ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۲۴۰/۴‬,‭‌ت۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<سازمانهای = سازمان های < >بین المللی = بین المللی >
غفوری ، محمد، ۱۳۲۳- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۹۵۴‬,‭‌غ۷‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حقوق سازمانهای < بین المللی = بین المللی :>شخصیت ، مسوولیت ، مصونیت
زمانی ، سیدقاسم ، ۱۳۴۶- ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۹۵۴‬,‭ز۸‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سازمانهای < بین المللی = بین المللی >
<آقایی = آقائی >، سیدداود، ۱۳۳۳- ؛  تهران سنجش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۹۵۴‬,‭آ۷‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سازمانهای مالی و پولی < بین المللی = بین المللی >
ابراهیمی نژاد، مهدی ، ۱۳۳۲- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۸۸۱‬,‭‌ف‍لا۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک