کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ک‍ارآم‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار
س‍ازم‍ان‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر -- م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر --م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍ه‍ره‌وری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
س‍ازم‍ان‌ --ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌
س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ک‍ارآم‍د
س‍ازم‍ان‌
ب‍ن‍ی‍اد اروپ‍ای‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌
 
پدیدآور:
ک‍اپ‍لان‌، راب‍رت‌، ۱۹۴۰ - م‌
<س‍ن‍ک‍ه‌= س‍ن‍گ‍ه‌>، پ‍ی‍ت‍رm retep ,egnes.
دف‍ت‌، ری‍چ‍ارد ال‌
م‍ش‍ع‍ل‍ی‌، ب‍ه‍زاد، ۱۳۵۴-
ووم‍اک‌، ج‍ی‍م‍ز
ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،۱۳۴۵-
رض‍ای‍ت‍م‍ن‍د، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۵۵-
م‍ش‍ب‍ک‍ی‌، اص‍غ‍ر،۱۳۳۱-
ه‍چ‌،< م‍ری‌ ج‍و= م‍اری‌ ج‍و>
ص‍م‍دی‌اوان‍س‍ر، ع‍س‍گ‍ر
راب‍ی‍ن‍ز،< اس‍ت‍ی‍ون‌= اس‍ت‍ی‍ف‍ن‌>، ۱۹۴۳-
اول‍وه‌، ن‍ی‍ل‍س‌ - ی‍وران‌،۱۹۴۷ - م‌
ت‍ول‍ی‍ت‌ زواره‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ام‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ت‍وس‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
اص‍غ‍ری‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ آری‍ان‍ا
س‍رآم‍د
ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
ن‍ش‍ر اف‍ک‍ار
دان‍ش‌ پ‍ژوه‍ان‌ ب‍ری‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ص‍ف‍ار
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‌پ‍ژوه‍ان‌ ب‍ری‍ن‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
آه‍ار
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍دی‍ری‍ت‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ف‍رم‍ن‍ش‌
س‍ارگ‍ل‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍ش‍ق‌ ش‍ب‌
آم‍وزه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
پنجمین فرمان خلق سازمان فراگیر
<سنکه = سنگه >، پیترm retep ,egnes. ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۹‬,‭‌س۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تئوری سازمان ( ساختار، طراحی و کاربردها)
رابینز،< استیون = استیفن >، ۱۹۴۳- ؛  تهران صفار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭ر۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر معماری سازمانی (ویژه مدیران )
صمدی اوانسر، عسگر ؛  تهران شورای عالی اطلاع رسانی ، دبیرخانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ص۸‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ابزارهای بهینه کاوی برای سرآمدی < = MQFEای اف کیوام >
رضایتمند، علیرضا،۱۳۵۵- ؛  اصفهان دانش پژوهان برین   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭ر۵‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ابزارهای مسئولیت اجتماعی سازمانی برای سرآمدی MQFE
رضایتمند، علیرضا،۱۳۵۵- ؛  اصفهان موسسه علمی دانش پژوهان برین   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۰‬,‭ر۵‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تفکر ناب :ریشه کن کردن اتلاف و آفرینش ارزش در سازمان ها
ووماک ، جیمز ؛  اصفهان آموزه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۹‬,‭و۹‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تئوری سازمان :مدرن ، نمادین -تفسیری پست مدرن
هچ ،< مری جو= ماری جو> ؛  تهران نشر افکار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‍ه۳‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سیمای سازمان :مروری بر اثر ارزشمند گرت مورگان درباره سازمان و استعاره های آن
مشبکی ، اصغر،۱۳۳۱- ؛  تهران دانشگاه مدیریت ، دانشکده مدیریت   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌م۵‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مبانی تئوری و طراحی سازمان
دفت ، ریچارد ال ؛  تهران دفتر پژوهش های فرهنگی   ، ۱۳۷۸-۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭د۷‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع تئوری سازمان
اصغری ، جمشید ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ف‍لا۶ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ارزیابی عملکرد سازمان بر اساس مدل تعالی < = MQFEای .اف .کیو .ام >با استفاده از منطق رادار
امیری ، محمدرضا ؛  تهران آهار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌ف‍لا۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تعالی سازمان
جلوداری ممقانی ، بهرام ،۱۳۴۵- ؛  تهران مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌ج۸‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
رویکرد جامع به < = S5 فایواس >
توسلی ، محمدحسن ؛  تهران سارگل   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۹‬,‭‌ت۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پنج گام به سوی موفقیت در ساماندهی محیط کار = )S5 پنج اس )
تولیت زواره ، محمدرضا ؛  تهران جهاد دانشگاهی امیرکبیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۹‬,‭‌ت۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تعالی سازمانها :الگوی تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت = )MQFE ای اف کیوام )
تهران سرآمد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌ت۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه کتاب پنجمین فرمان خلق سازمان فراگیر
<سنکه = سنگه >، پیترm retep ,egnes. ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۸۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
همسویی استراتژیک ایجاد< هم افزایی = هم افزایی >با کارت امتیازی متوازن
کاپلان ، رابرت ، ۱۹۴۰ - م ؛  تهران موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌ک۲‍ه۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<تئوری های = تئوری های >سازمان و سازماندهی
مشعلی ، بهزاد، ۱۳۵۴- ؛  تهران مشق شب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌م۵‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مدل تعالی سازمان < = 0102 MQFEای اف کیو ام ۲۰۱۰>
تهران فرمنش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌ب۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کارت امتیازی متوازن
اولوه ، نیلس - یوران ،۱۹۴۷ - م ؛  تهران مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶/۲۵‬,‭‌ف‍لا۸‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2