کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍درس‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ب‍ر -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ درس‍ی‌
پ‍رن‍دگ‍ان‌ -- آم‍ری‍ک‍ای‌ ش‍م‍ال‍ی‌ -- ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ه‍وی‍ت‌
م‍ات‍ری‍س‌ه‍ا
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍دارس‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
رج‍ب‍ی‌ طرخ‍وران‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۱-
رووف‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۱۵ -گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
رس‍ت‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د ه‍اش‍م‌
ل‍وی‌، اری‍ه‌، ۱۹۲۳ - م‌
ک‍م‍پ‌، ج‍رال‍د
رس‍ت‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍ده‍اش‍م‌
پ‍ی‍ت‍رس‍ون‌، راج‍ر ت‍اری‌، ۱۹۰۸-
ن‍وی‍د اده‍م‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۳۴-
<س‍ی‍د م‍وس‍وی‌= س‍ی‍دم‍وس‍وی‌>، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۸-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍درس‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍م‍ک‌ آم‍وزش‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍درس‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍درس‍ه‌ ب‍ره‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍م‍ک‌آم‍وزش‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍درس‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پیام مدرسه
نوید ادهم ، مهدی ، ۱۳۳۴- ؛  تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، انتشارات مدرسه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۲۲۱‬,‭‌ن۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معادله و نامعادله
تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، دفتر انتشارات کمک آموزشی ، انتشارات مدرسه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۱۴‬,‭‌م۶‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جبر و آنالیز
رجبی طرخورانی ، محمد، ۱۳۱۱- ؛  تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، دفتر انتشارات کمک آموزشی ، انتشارات مدرسه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۵۷‬,‭ر۳‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جبر پایه :برای دانش آموزان سال چهارم رشته تجربی و ریاضی و پیش دانشگاهی
رستمی ، محمدهاشم ؛  تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، دفتر انتشارات کمک آموزشی ، انتشارات مدرسه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۵۷‬,‭ر۵‌ج۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جبر پایه :برای دانش آموزان سال سوم رشته تجربی و ریاضی و پیشدانشگاهی
رستمی ، محمد هاشم ؛  تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، دفتر انتشارات کمک آموزشی ، انتشارات مدرسه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۵۷‬,‭ر۵‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای شناسایی و رنگ آمیزی پرندگان
پیترسون ، راجر تاری ، ۱۹۰۸- ؛  تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، انتشارات مدرسه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QL‬,‭۶۸۱‬,‭‌پ۹ر۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کارمایه معلمان در گذر از یاددهی به یادگیری
رووف ، علی ،۱۳۱۵ -گردآورنده و مترجم ؛  تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، انتشارات مدرسه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸‬,‭ر۹‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طراحی آموزشی
کمپ ، جرالد ؛  تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، دفتر انتشارات کمک آموزشی ، انتشارات مدرسه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۶/۱۵‬,‭‌ک۸ط۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با ماتریسها
<سید موسوی = سیدموسوی >، حسین ، ۱۳۳۸- ؛  تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، انتشارات مدرسه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۸‬,‭‌س۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی درسی مدارس
لوی ، اریه ، ۱۹۲۳ - م ؛  تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، انتشارات مدرسه برهان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۶‬,‭‌ل۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک