کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د --ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واف‍ق‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ت‍ع‍رف‍ه‌ و ت‍ج‍ارت‌( س‍ازم‍ان‌( -)۱۹۴۷م‌=۱۳۲۶)
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د . -ش‍ورای‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ -- ق‍طع‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د --ای‍ران‌
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
آزم‍ون‌ دوره‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
وک‍ی‍ل‌، ام‍ی‍رس‍اع‍د
<آق‍ای‍ی‌= آق‍ائ‍ی‌>، س‍ی‍دداود، ۱۳۳۳-
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ن‍ژاد، م‍ه‍دی‌، ۱۳۳۲-
ج‍ع‍ف‍ر ول‍دان‍ی‌ ، اص‍غ‍ر
 
ناشر:
س‍ن‍ج‍ش‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ وات‍ش‍ارات‍ی‌ پ‍ازی‍ن‍ه‌
س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌
م‍ج‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سازمانها و کارگزاریهای ملل متحد و نقش آنها در ایران
وکیل ، امیرساعد ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۹۵۴‬,‭و۸‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ایران و حقوق < بین الملل = بین الملل >
جعفر ولدانی ، اصغر ؛  تهران موسسه فرهنگی واتشاراتی پازینه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۳۶۹۵‬,‭‌ج۷‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روز شمار جنگ ایران و عراق
تهران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، مرکز اسناد دفاع مقدس   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۰۲‬,‭‌س۲۵ر۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سازمانهای < بین المللی = بین المللی >
<آقایی = آقائی >، سیدداود، ۱۳۳۳- ؛  تهران سنجش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۹۵۴‬,‭آ۷‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سازمانهای مالی و پولی < بین المللی = بین المللی >
ابراهیمی نژاد، مهدی ، ۱۳۳۲- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۸۸۱‬,‭‌ف‍لا۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک