کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار -- ج‍دول‌ه‍ا و ن‍م‍وداره‍ا
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- )راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
آم‍وزش‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
ن‍رم‌اف‍زار ل‍ی‍س‍رل‌
ن‍ظری‍ه‌ ب‍ازی‌ه‍ا
ع‍م‍ران‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
م‍ددک‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ --روش‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ح‍دی‍ث‌ -- ع‍ل‍م‌ال‍درای‍ه‌
ای‍ران‌ --س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ ۱۳۵۷- ۱۳۲۰
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌
اق‍ت‍ص‍اد ج‍ه‍ان‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ه‍ا
اح‍س‍اس‌
آم‍ای‍ش‌ س‍رزم‍ی‍ن‌
ع‍ل‍وم‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ب‍ان‍ک‌ و ب‍ان‍ک‍داری‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ش‍رک‍ت‌ه‍ا -- ام‍ور م‍ال‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍وس‍وی‌ چ‍ل‍ک‌، س‍ی‍دح‍س‍ن‌، ۱۳۵۷-
<ع‍اص‍م‍ی‌ پ‍ور= ع‍اص‍م‍ی‌پ‍ور>، م‍ح‍م‍د ج‍واد
ع‍ب‍دل‍ی‌، ق‍ه‍رم‍ان‌
<ن‍ک‍وی‍ی‌ ص‍دری‌= ن‍ک‍وئ‍ی‌ ص‍دری‌>، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۵۲-
گ‍ال‌، م‍ردی‍ت‌ دام‍ی‍ن‌
آق‍ازاده‌، اح‍م‍د، ۱۳۲۲-
راس‌،< اس‍ت‍ف‍ان‌= اس‍ت‍ی‍ون‌ >ا.
م‍ت‍وس‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۳۱-
پ‍اپ‍ل‍ی‌ ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۲-
ح‍ی‍دری‌ چ‍ی‍ان‍ه‌، رح‍ی‍م‌
س‍رور، رح‍ی‍م‌، ۱۳۴۸-
طال‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۴-
<ک‍ورن‌= ک‍ارن‌>، اس‍ت‍ن‍ل‍ی‌، ۱۹۴۲ - م‌
ازغ‍ن‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
غ‍ف‍اری‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۰۳- ۱۳۸۳
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۱- ۱۳۹۱
چ‍ال‍م‍رز، آل‍ن‌ ف‍ران‍س‍ی‍س‌، ۱۹۳۹ - م‌.
ک‍س‍رائ‍ی‌، اس‍راف‍ی‍ل‌، ۱۳۲۲-
ن‍ی‍ک‍ول‌،< آدلای‍د= آدل‍ه‍ای‍د >ا .ام‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)،م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌) ، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌)
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا ( س‍م‍ت‌ ) ، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ، دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
دراسات فی < علم الدرایه = علم الدرایه ( :>تلخیص < مقباس الهدایه = مقباس الهدایه )>
غفاری ، علی اکبر، ۱۳۰۳- ۱۳۸۳ ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی ، دانشگاه امام صادق (ع )   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰۹‬,‭‌غ۶د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چیستی علم :درآمدی بر مکاتب علم شناسی فلسفی
چالمرز، آلن فرانسیس ، ۱۹۳۹ - م . ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۲۵‬,‭‌چ۲‌چ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سخن شیرین پارسی :برگزیده ی شعر و نثر گذشته و معاصر، روش نگارش و پژوهش علمی ، سخنوری و...
تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت ) ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭‌س۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت پروژه
<عاصمی پور= عاصمی پور>، محمد جواد ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۸‬,‭‌ع۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی زمین گردشگری با تأکید بر ایران
<نکویی صدری = نکوئی صدری >، بهرام ، ۱۳۵۲- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ن۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
توسعه اقتصادی :مفاهیم ، مبانی نظری ، نهادگرایی و روش شناسی
متوسلی ، محمود، ۱۳۳۱- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۵‬,‭‌م۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای کاربردی و آمایش سرزمین
سرور، رحیم ، ۱۳۴۸- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۳۹۱‬,‭‌س۴‌ج۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<نظریه های = نظریه های >توسعه روستایی
پاپلی یزدی ، محمدحسین ، ۱۳۲۲- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌پ۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران ۱۳۵۷- ۱۳۲۰
ازغندی ، علیرضا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۴‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مالی نوین
راس ،< استفان = استیون >ا. ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۹۴-
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۹۱۵‬,‭ر۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<روشهای = روش های >تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و< روان شناسی = روانشناسی >
گال ، مردیت دامین ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی ، دانشگاه شهید بهشتی ، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌گ۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی برنامه ریزی صنعت گردشگری
حیدری چیانه ، رحیم ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۶‬,‭‌ح۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مددکاری اجتماعی
موسوی چلک ، سیدحسن ، ۱۳۵۷- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۹-
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۰‬,‭‌م۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<مدل یابی = مدل یابی >معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار< لیزرل = لیسرل >
هومن ، حیدرعلی ، ۱۳۱۱- ۱۳۹۱ ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۳‬,‭‍ه۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آموزش و پرورش تطبیقی
آقازاده ، احمد، ۱۳۲۲- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۴۳‬,‭آ۷آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نظریه < بازیها= بازی ها >و کاربردهای آن ( بازیهای اطلاعات ناقص ، تکاملی و همکارانه )
عبدلی ، قهرمان ؛  تهران : تلفن ناشر : ۴۴۲۶۳۳۰۱مستقیم ،آدرس ناشر :تهران ،بزرگراه جلال آل احمد، تقاطع پل پادگار امام ، روبروی پمپ گاز، سازمان سمت سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۹‬,‭‌ع۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی تهیه و نمایش جدولهای آماری در پژوهش رفتاری
نیکول ،< آدلاید= آدلهاید >ا .ام ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ن۹ر۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دریافت حسی و ادراک
<کورن = کارن >، استنلی ، ۱۹۴۲ - م ؛  تهران : تلفن ناشر : ۴۴۲۶۳۳۰۱مستقیم ،آدرس ناشر :تهران ،بزرگراه جلال آل احمد، تقاطع پل پادگار امام ، روبروی پمپ گاز، سازمان سمت سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۳۳‬,‭‌ک۹د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ریسک اعتباری ، اندازه گیری و مدیریت
طالبی ، محمد، ۱۳۴۴- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۴۴۲۶۳۳۰۱مستقیم ،آدرس ناشر :تهران ،بزرگراه جلال آل احمد، تقاطع پل پادگار امام ، روبروی پمپ گاز، سازمان سمت سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۱۷۶‬,‭ط۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آمار تحلیلی و استنتاجی ( با استفاده از مایکروسافت اکسل و آموزش گام به گام )
کسرائی ، اسرافیل ، ۱۳۲۲- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت ) ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ک۵آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4