کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ن‍ی‌ و ت‍دوی‍ن‌ م‍ع‍ی‍اره‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازه‌ ه‍ا -- پ‍ای‍داری‌
روس‍ازی‌ ب‍ا آس‍ف‍ال‍ت‌--ای‍ران‌--اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
 
پدیدآور:
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ن‍ی‌ و ت‍دوی‍ن‌ م‍ع‍ی‍اره‍ا
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ن‍ی‌ و ت‍دوی‍ن‌ م‍ع‍ی‍اره‍ا
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ن‍ی‌ و ت‍دوی‍ن‌ م‍ع‍ی‍اره‍ا و ک‍اه‍ش‌ خ‍طرپ‍ذی‍ری‌ ن‍اش‍ی‌ از زل‍زل‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آیین نامه < رو سازی = روسازی > آسفالتی راههای ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور   ، ۱۳۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<دستورالعمل = دستور العمل >بهسازی < لرزه ای = لرزه ای >ساختمان های موجود
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور فنی و تدوین معیارها ؛  تهران ۱۳۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<دستورالعمل = دستور العمل >بهسازی < لرزه ای = لرزه ای >ساختمان های بنایی < غیرمسلح = غیر مسلح >موجود
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور فنی و تدوین معیارها ؛  تهران ۱۳۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<دستورالعمل = دستور العمل >ارزیابی < لرزه ای = لرزه ای >سریع < ساختمانهای = ساختمان های >موجود
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور فنی و تدوین معیارها ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور فنی و تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله   ، ۱۳۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی < دستور العمل = دستورالعمل >بهسازی < لرزه ای = لرزه ای < >ساختمانهای = ساختمان های >موجود؛ ساختمان های فولادی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور فنی و تدوین معیارها ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، معاونت امور فنی و تدوین معیارها   ، ۱۳۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی < دستورالعمل = دستور العمل >بهسازی < لرزه ای = لرزه ای < >ساختمانهای = ساختمان های >موجود ؛ ساختمان های < بتونی = بتنی >
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور فنی و تدوین معیارها ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور فنی و تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله   ، ۱۳۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک