کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍داری‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ی‌
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ه‍ا -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
طرح‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -ارزش‍ی‍اب‍ی‌
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ک‍ارآم‍د
ح‍س‍اب‍داری‌ دارای‍ی‍ه‍ا
م‍ذاک‍ره‌
ح‍س‍اب‍داری‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ان‍ب‍ارداری‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ا
ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر ب‍ه‍ره‌ور ف‍راگ‍ی‍ر
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌- ت‍ج‍زی‍ه‌وت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍ت‍ل‌، ل‍س‍ت‍ر آر.
<س‍ن‍ک‍ه‌= س‍ن‍گ‍ه‌>، پ‍ی‍ت‍رm retep ,egnes.
ن‍وری‌، ح‍م‍ی‍د
م‍وس‍س‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ ژاپ‍ن‌)MPIJ(
چ‍م‍پ‍ی‌، ج‍ی‍م‍ز، ۱۹۴۲-
م‍ج‍ی‍دی‍ان‌ ، داود
ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، پ‍روی‍ز
غ‍ف‍اری‍ان‌ ،وف‍ا،۱۳۳۵-
ف‍ی‍ش‍ر، راج‍ر
<س‍ی‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌= س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌>، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۷-
ذاک‍ری‌، ب‍ت‍ول‌
م‍ات‍س‍وش‍ی‍ت‍ا، ک‍ون‍وس‍وک‍ی‌، ۱۸۹۴- ۱۹۸۹
ع‍ل‍ی‍م‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۹-
ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۲۹-
ع‍ل‍ی‍م‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌،۱۳۲۹-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌، واح‍د ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی طرحهای صنعتی : مطالعات فنی ، اقتصادی ، مالی
مجیدیان ، داود ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۱/۴‬,‭‌م۳‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
متدولوژی توسعه سیستم های اطلاعاتی
تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲‬,‭‌م۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نگهداری بهره ور جامع
تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۹۲‬,‭‌ن۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طرح ریزی دوباره مدیریت دستور کار رهبری نوین
چمپی ، جیمز، ۱۹۴۲- ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭‌ف‍لا۹‌چ۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول و فنون مذاکره
فیشر، راجر ؛  [تهران ] سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۴۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت انبار و عملیات مرتبط با سیستم های انبارداری
علیمی ، حسین علی ،۱۳۲۹- ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۵‬,‭‌ع۸‌م۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >سیستماتیک نظام نگهداری و تعمیرات در بخش صنایع و خدمات
<سید حسینی = سیدحسینی >، محمد، ۱۳۲۷- ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۹۲‬,‭‌س۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران
بختیاری ، پرویز، ۱۳۲۹- ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۷/۴‬,‭‌ب۳‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری
علیمی ، حسینعلی ، ۱۳۲۹- ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌ع۸۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابرسی مدیریت
تهران سازمان مدیریت صنعتی ، واحد تحقیق و توسعه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۹۵‬,‭‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری دارایی ها( حسابداری میانه )
بختیاری ، پرویز، ۱۳۲۹- ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۱‬,‭‌ح۵‌ب۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری بازرگانی :مباحثی در دارائیهای جاری
بختیاری ، پرویز، ۱۳۲۹- ؛  [تهران ] سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۹۳‬,‭‌ف۲‌ب۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شایستگیهای مدیریتی : چگونه می توان سازمان را بهتر اداره کرد
غفاریان ،وفا،۱۳۳۵- ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌غ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روشهای ساخت یافته تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی
ذاکری ، بتول ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۷/۶‬,‭ذ۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مفاهیم مالی و حسابداری برای مدیران غیر مالی
بختیاری ، پرویز ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌ب۳‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نگهداری و تعمیرات ( نت )، بهره ور فراگیر<( = MPTتی پی ام )>
موسسه مهندسین نگهداری و تعمیرات ژاپن )MPIJ( ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۹۲‬,‭‌ن۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مدیریت در۳۶ =<سی و شش >ساعت
بیتل ، لستر آر. ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ب۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پنجمین فرمان خلق سازمان فراگیر
<سنکه = سنگه >، پیترm retep ,egnes. ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۹‬,‭‌س۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
گامی برای همسازی هدف های فردی و سازمانی
ماتسوشیتا، کونوسوکی ، ۱۸۹۴- ۱۹۸۹ ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌م۲‌گ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مباحث نوین در مدیریت تولید و عملیات
نوری ، حمید ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۶‬,‭‌ن۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3