کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ه‍ران‌ -- آم‍ار
ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌ -- آم‍ار
 
پدیدآور:
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آمارنامه شهرداری تهران ۱۳۹۱ : سالنامه آماری شهرداری تهران
تهران : تلفن ناشر : ۸۴۱۶۹۱۸۶،آدرس ناشر :اقدسیه نبش تقاطع بدیعی شماره ۶ ،نام قبلی ناشر :شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۴۵۷۰‬,‭‌ش۹آ۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آمارنامه شهر تهران ۱۳۹۱ : سالنامه آماری شهر تهران
تهران : تلفن ناشر : ۸۴۱۶۹۱۸۶،آدرس ناشر :اقدسیه نبش تقاطع بدیعی شماره ۶ ،نام قبلی ناشر :شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۴۵۷۰‬,‭‌ش۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آمارنامه شهر تهران ۱۳۹۱ :سالنامه آماری شهر تهران
تهران bتلفن ناشر : ۸۴۱۶۹۱۸۶،آدرس ناشر :اقدسیه نبش تقاطع بدیعی شماره ۶ سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲/۴۵۷۰/‌ی۹‌ت۹۳‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک