کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ش‍ه‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ض‍د زل‍زل‍ه‌
اس‍لام‌ و خ‍ان‍واده‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
خ‍ان‍واده‌ ه‍ا -- ای‍ران‌
ارت‍ب‍اط
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌( -ع‌ -)، ام‍ام‌ اول‌ -، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌ -- اث‍ب‍ات‌ خ‍لاف‍ت‌
ت‍راف‍ی‍ک‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
 
پدیدآور:
س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍ک‍ری‌، ن‍ادر
اش‍ع‍ری‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۳۲-
<م‍ع‍ت‍م‍د ن‍ژاد= م‍ع‍ت‍م‍دن‍ژاد>، ک‍اظم‌، ۱۳۱۳- ۱۳۹۲
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ش‍ه‍ر
س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌ : م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ش‍ه‍ر
س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ش‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خانواده خوب از نگاه اسلام
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ؛  تهران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران : موسسه نشر شهر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۳‬,‭‌س۲‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پیام غدیر
اشعری ، علی اکبر، ۱۳۳۲- ؛  تهران bتلفن ناشر :47485822 داخلی 402 سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ، موسسه نشر شهر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۳/۵۴‬,‭‌ف‍لا۵۴‌پ۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خانواده ایرانی (فهرست تفصیلی کتاب مسابقه فصلانه با موضوع خانواده )
تهران bتلفن ناشر : ۲۲۸۵۸۴۷۴داخلی ۲۰۴ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ، موسسه نشر شهر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۶۶۶/۴‬,‭‌خ۲۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ارتباطات در جهان معاصر تحول اندیشه ها، نهادها و عملکردهای ارتباطی
<معتمد نژاد= معتمدنژاد>، کاظم ، ۱۳۱۳- ۱۳۹۲ ؛  تهران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ، موسسه نشر شهر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۸‬,‭‌م۶‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاهش تصادفات وسایل نقلیه سنگین
تهران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ، موسسه نشر شهر   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۵۶۱۴‬,‭‌ک۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آشتو برای طراحی جداساز< لرزه ای = لرزه ای >
تهران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ، موسسه نشر شهر   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸‬,‭‌س۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ساخت و ساز :مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل شهرداری
شکری ، نادر ؛  تهران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ،موسسه نشر شهر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۰۶۷‬,‭‌ش۸‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک