کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ت‍ف‍ری‍ح‍ی‌ ش‍ه‍رداری‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ذه‍ی‍ب‌ -- ای‍ران‌
م‍ع‍م‍اری‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ع‍رق‍ک‍اری‌ ای‍ران‍ی‌ -ن‍ق‍ش‌ ه‍ای‌ ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌
گ‍ل‌ و م‍رغ‌
ج‍ل‍دس‍ازی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
خ‍م‍ی‍ر ک‍اغ‍ذ
ه‍ن‍ر ن‍وی‍ن‌ -- ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -- .ن‍ق‍د وت‍ف‍س‍ی‍ر
ع‍ص‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا
آب‍ی‍اری‌ -- ای‍ران‌ -- اص‍ف‍ه‍ان‌ -- ک‍ان‍ال‌ه‍ا و ن‍ه‍ره‍ا
رن‍گ‌ در م‍ع‍م‍اری‌
ع‍ص‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- ای‍ران‌ -- اص‍ف‍ه‍ان‌( اس‍ت‍ان‌)
 
پدیدآور:
ت‍دی‍ن‌، ب‍ه‍اره‌، ۱۳۶۱-
ن‍ج‍ارپ‍ور ج‍ب‍اری‌، ص‍م‍د،
س‍ع‍ی‍دآب‍ادی‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ،
ع‍زی‍زی‌، روی‍ا،
ک‍ری‍م‍ی‌، ن‍رگ‍س‌، ۱۳۵۷-
غ‍لام‍رض‍ا ن‍ص‍ر اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌
ق‍اس‍م‍ی‌س‍ی‍چ‍ان‍ی‌، م‍ری‍م‌
ش‍ی‍روان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،-
اح‍م‍دی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌، ۱۳۶۰-
رح‍م‍ت‍ی‌، ج‍واد، ۱۳۵۸-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ت‍ف‍ری‍ح‍ی‌ ش‍ه‍رداری‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نگاره های اصفهان
غلامرضا نصر اصفهانی ؛  اصفهان سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۳۷۵۰‬,‭‌ن ۶ ‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نگارگری در هنرهای جدید
شیروانی ، محمدرضا،- ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۳۱-۳۲۲۱۹۶۱۷،آدرس ناشر :اصفهان - خ استانداری - جنب موزه هنرهای معاصر ،نام قبلی ناشر :- سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۴۹۰‬,‭‌ش۹‌ن۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هنر جلدسازی سنتی ایرانی :با معرفی تعدادی از هنرمندان اصفهانی
عزیزی ، رویا، ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۳۱-۳۲۲۱۹۶۱۷،آدرس ناشر :اصفهان - خ استانداری - جنب موزه هنرهای معاصر ،نام قبلی ناشر :- سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۷۱/۳‬,‭‌ج۸،‌ع۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
هنر تذهیب
سعیدآبادی ، سلیمان ، ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۳۱-۳۲۲۱۹۶۱۷،آدرس ناشر :اصفهان - خ استانداری - جنب موزه هنرهای معاصر ،نام قبلی ناشر :- سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۳۲۴۱‬,‭‌س۷‍ه۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نقاشی گل و مرغ
نجارپور جباری ، صمد، ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۳۱-۳۲۲۱۹۶۱۷،آدرس ناشر :اصفهان - خ استانداری - جنب موزه هنرهای معاصر ،نام قبلی ناشر :- سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۰‬,‭‌ن۳‌ن۷‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
عصارخانه :خلاقیتی در معماری سنتی شهر اصفهان
رحمتی ، جواد، ۱۳۵۸- ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۳۱-۳۲۲۳۱۰۸۶،آدرس ناشر :اصفهان - خ باغ گلدسته - کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان - جنب سالن اجتماعات ،نام قبلی ناشر :- سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان   ، ،۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۶۴۰۳‬,‭‌ف‍لا۹،ر۳۵‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گذری بر معماری خانه های تاریخی اصفهان نویسنده مریم قاسمی سیچانی ، با همکاری لیلا سرتیب زاده
قاسمی سیچانی ، مریم ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۳۱-۳۲۲۱۹۶۱۷،آدرس ناشر :اصفهان - خ استانداری - جنب موزه هنرهای معاصر ،نام قبلی ناشر :- سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۷‬,‭‌ف‍لا۶‌ق۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
رنگ در منظر میدان نقش جهان
تدین ، بهاره ، ۱۳۶۱- ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۳۱-۳۲۲۱۹۶۱۷،آدرس ناشر :اصفهان - خ استانداری - جنب موزه هنرهای معاصر ،نام قبلی ناشر :- سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۷۳‬,‭‌ص۷۴،‌ت۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پاپیه ماشه
کریمی ، نرگس ، ۱۳۵۷- ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۳۱-۳۲۲۱۹۶۱۷،آدرس ناشر :اصفهان - خ استانداری - جنب موزه هنرهای معاصر ،نام قبلی ناشر :- سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TT‬,‭۸۷۱‬,‭‌ک۴‌پ۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مادی های اصفهان
احمدی ، فرشته ، ۱۳۶۰- ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۳۱-۳۲۲۱۹۶۱۷،آدرس ناشر :اصفهان - خ استانداری - جنب موزه هنرهای معاصر سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۱۷۴۱‬,‭‌ف‍لا ۹۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ارزش های هنری - فرهنگی درمعماری صنعتی عصارخانه
رحمتی ، جواد، ۱۳۵۸- ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۳۱-۳۲۲۱۹۶۱۷،آدرس ناشر :اصفهان - خ استانداری - جنب موزه هنرهای معاصر ،نام قبلی ناشر :- سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان   ، ،۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۶۴۰۳‬,‭‌ف‍لا۹،ر۳‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک