کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ت‍ورم‌
س‍ی‍اه‍ه‌ب‍رداری‌ -- ح‍س‍اب‍داری‌
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ -- داده‌پ‍ردازی‌
ج‍ری‍ان‌ ن‍ق‍دی‌
ح‍س‍اب‍داری‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ح‍س‍اب‍داری‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ت‍رازن‍ام‍ه‌ه‍ا
ام‍ورم‍ال‍ی‌ -ح‍س‍اب‍داری‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ -- ح‍س‍اب‍داری‌
ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ س‍ه‍ام‍ی‌ -- ح‍س‍اب‍داری‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌
 
پدیدآور:
ت‍ی‍م‍وری‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۰۹ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
<م‍ل‍ک‌ آرای‍ی‌= م‍ل‍ک‌آرائ‍ی‌>، ن‍ظام‌ال‍دی‍ن‌، ۱۳۲۲-
آری‍ا، ن‍اص‍ر، ۱۳۱۶-
اک‍ب‍ری‌، ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌
س‍ج‍ادی‌ن‍ژاد، ح‍س‍ن‌،۱۲۹۶- ۱۳۶۷
ت‍ی‍م‍وری‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۰۹-
گ‍ودرزی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ارب‍اب‌س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌،۱۳۲۳- گ‍ردآورن‍ده‌وم‍ت‍رج‍م‌
ن‍ظری‌، رض‍ا، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ن‍ظری‌، رض‍ا، ۱۳۳۲-
ع‍ال‍ی‌ور، ع‍زی‍ز
ن‍وی‍س‍ی‌، ف‍رش‍ی‍د
<ع‍ل‍ی‍م‍دد= ع‍ل‍ی‌ م‍دد>، م‍ص‍طف‍ی‌،۱۳۱۵-
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌، رض‍ا، ۱۳۱۱-
ت‍ی‍م‍وری‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌
آری‍ا، ن‍اص‍ر
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍ل‍ی‌ و س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌، ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍ل‍ی‌ و س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌. م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ م‍وس‍س‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍ل‍ی‌ و س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری
آریا، ناصر ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۱۵‬,‭آ۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ارزش ، پول ، تورم
تیموری ، حبیب الله ، ۱۳۰۹- ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۲۲۹‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری
<علیمدد= علی مدد>، مصطفی ،۱۳۱۵- ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۹۳-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌ع۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات حسابداری ( انگلیسی -فارسی )
سجادی نژاد، حسن ،۱۲۹۶- ۱۳۶۷ ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۷۶-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۲۱‬,‭‌س۳‌ف۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابرسی
تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی < :برنامه ریزی = برنامه ریزی >و کنترل
سازمان حسابرسی ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۷۸-۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌س۲۵‌ح۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حسابرسی کامپیوتری :بکارگیری نرم افزارهای عمومی در حسابرسی :همراه با نمونه ای از حسابرسی کامپیوتری یک سیستم دستمزد
آریا، ناصر، ۱۳۱۶- ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷/۱۲‬,‭آ۴‌ح۵۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری < شرکتهای = شرکت های >سهامی
نظری ، رضا، گردآورنده و مترجم ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ش۴۵۷‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
صورت گردش وجوه نقد
سازمان حسابرسی .مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی ؛  تهران سازمان حسابرسی . مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۱‬,‭‌ج۴‌س۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری تغییر قیمتها
تیموری ، حبیب الله ؛  تهران مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌ت۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
صورتهای مالی اساسی
عالی ور، عزیز ؛  تهران مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۱‬,‭‌ت۴‌ع۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری استهلاک
اکبری ، فضل الله ؛  تهران مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌س۲‌ح۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
نظری ، رضا، ۱۳۳۲- ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌س۴‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات
نویسی ، فرشید ؛  تهران مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۱‬,‭‌ت۴‌ت۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری بدهیهای جاری و بدهیهای احتمالی
تیموری ، حبیب الله ، ۱۳۰۹ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌ح۴۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری - وجوه نقد، سرمایه گذاریهای کوتاه مدت ، مطالبات
گودرزی ، مصطفی ؛  تهران موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری ، حسابرسی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌گ۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مدیریت
شباهنگ ، رضا، ۱۳۱۱- ؛  تهران موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌ش۲۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری موجودی مواد و کالا
نظری ، رضا، ۱۳۳۲- ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۱‬,‭‌س۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نحوه تهیه و تنظیم صورتهای مالی از روی مدارک ناقص
ارباب سلیمانی ، عباس ،۱۳۲۳- گردآورنده ومترجم ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌ح۴۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری اموال ، ماشین آلات و تجهیزات
<ملک آرایی = ملک آرائی >، نظام الدین ، ۱۳۲۲- ؛  [تهران ] سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌م۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3