کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‌ و داس‍ت‍ان‌ن‍وی‍س‍ی‌ -- ف‍ن‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ -- خ‍اطرات‌
اح‍دی‌، اح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۵ - ۱۳۶۵ -- خ‍اطرات‌
اس‍لام‌ -- ت‍اج‍ی‍ک‍س‍ت‍ان‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ -- زن‍دان‌ و زن‍دان‍ی‍ان‌ -- خ‍اطرات‌
ف‍ی‍ل‍م‍ه‍ای‌ ج‍ن‍گ‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ن‍ق‍ش‍ه‍ای‌ ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌
دا۱۲۳
ب‍ه‍ج‍ت‍ی‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۴ -- - ن‍ام‍ه‌ه‍ا و ی‍ادب‍وده‍ا
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
س‍ی‌۱۲۳
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ -- آزادگ‍ان‌ -- خ‍اطرات‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌، ۱۱۹۳- ۱۳۴۴ ق‌ -- .ج‍ن‍ب‍ش‍ه‍ا و ق‍ی‍ام‍ه‍ا
گ‍ری‍م‌
گ‍ری‍م‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌
م‍ی‍رش‍ک‍ار، خ‍دی‍ج‍ه‌ -- خ‍اطرات‌
ل‍ن‍درودی‌، م‍ه‍دی‌ -- خ‍اطرات‌
 
پدیدآور:
ن‍ور، ش‍م‍س‌ال‍ح‍ق‌
ره‍گ‍ذر، رض‍ا، ۱۳۳۲-
ب‍ی‍گ‍ان‌، ل‍ی‌
م‍ق‍ی‍س‍ه‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
اح‍دی‌، اح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۵- ۱۳۶۵
ع‍ل‍وی‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
م‍ح‍م‍دی‌، ح‍م‍ی‍د، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
رئ‍ی‍س‍ی‌، رض‍ا
خ‍زائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د
پ‍رای‍ن‌، لارن‍س‌
م‍ت‍ول‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
غ‍ف‍ارزادگ‍ان‌، داوود
ب‍وخ‍م‍ان‌، ه‍رم‍ن‌
م‍خ‍م‍ل‍ب‍اف‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۶-
ل‍ن‍درودی‌، م‍ه‍دی‌
آرم‍ر، آل‍ن‌
ب‍خ‍ش‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌؛ [ی‍زد]: اس‍ت‍ان‍داری‌ ی‍زد
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌. ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، دف‍ت‍ر ق‍ص‍ه‌ ک‍ودک‌ و ن‍وج‍وان‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍روه‌ ق‍ص‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍ن‍م‍ائ‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، دف‍ت‍ر ادب‍ی‍ات‌ و ه‍ن‍ر م‍ق‍اوم‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، دف‍ت‍ر ادب‍ی‍ات‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
باغ ملکوت :خاطرات اسیر آزاد شده ایرانی مهدی لندرودی
لندرودی ، مهدی ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹/۵۹‬,‭‌ل۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تانکهای به گل نشسته :خاطرات چند تن از اسرای عراقی
تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تطبیقی دو نهضت جنگل و خیابانی
متولی ، عبدالله ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۶۳‬,‭‌م۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پشت میله های رمادی
بخشی ، محسن ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭‌ب۳‌پ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حرمان هور( متن کامل )
احدی ، احمدرضا، ۱۳۴۵- ۱۳۶۵ ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۶‬,‭‌ف‍لا۲۴‌ح۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آبراه هجرت
تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭آ۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاملی دیگر در باب داستان
پراین ، لارنس ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، کارشناسی گروه قصه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۳۳۵۵‬,‭‌پ۴‌ت۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آزادگان بگویید
مقیسه ، محمدحسن ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭‌م۷آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اگر به جبهه می رفتم :آثار کودکان و نوجوانان
غفارزادگان ، داوود ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭‌ب۲‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اسلام و نهضت اسلامی در تاجیکستان معاصر
نور، شمس الحق ؛  [تهران ] سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۵/۷‬,‭‌ن۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اسیر شماره ۰۳۳۹ : خاطرات خواهر آزاده خدیجه میرشکار
رئیسی ، رضا ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭‌م۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اسراری از درون ارتش عراق :خاطرات افسران و سربازان اسیر عراقی
محمدی ، حمید، گردآورنده و مترجم ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی . حوزه هنری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۱‬,‭‌م۳‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
هزار نقش :نقوش خطوط تزئینی ، کاشی ،...
خزائی ، محمد ؛  [تهران ] سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۳۰‬,‭‌خ۴‍ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سینمای داستانی جنگ
علوی طباطبایی ، ابوالحسن ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، دفتر ادبیات و هنر مقاومت   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵/۹‬,‭‌ج۹‌ع۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فنون گریم سه بعدی
بیگان ، لی ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۰۶۸‬,‭‌ب۹۵‌ف۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
گریم در صحنه
بوخمان ، هرمن ؛  [تهران ] سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۰۶۸‬,‭‌ب۹‌گ۴‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فیلمنامه نویسی برای سینما و تلویزیون
آرمر، آلن ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، دفتر مطالعات سینمائی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۶‬,‭آ۴‌ف۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
باده های ازلی :جشن نامه استاد سخن ، شاعر ارزشها، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین بهجتی " شفق "
تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ؛ [یزد]: استانداری یزد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۷۲‬,‭‍ه۴۴‌ی۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تولد یک پیر زن :مجموعه فیلمنامه ( اپیزود)
مخملباف ، محسن ، ۱۳۳۶- ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌ت۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
هستم اگر می روم
رهگذر، رضا، ۱۳۳۲- ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، دفتر قصه کودک و نوجوان   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۷۵‬,‭‍ه۷۷‍ه۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3