کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍رم‌ وج‍ن‍ای‍ت‌ --پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-- ۴۰ ق‌ -- .دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
ح‍ق‍وق‌ ک‍ودک‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا( ف‍ق‍ه‌)
ق‍رب‍ان‍ی‍ان‌ ج‍ن‍ای‍ت‌ --خ‍دم‍ات‌
دی‍ن‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
اخ‍ت‍ی‍ار م‍ع‍ام‍ل‍ه‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍رخ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍ود،۱۳۵۰
ح‍اج‍ی‌ ده‌ آب‍ادی‌ ، اح‍م‍د
پ‍ی‍ون‍دی‌، غ‍لام‍رض‍ا
خ‍س‍روپ‍ن‍اه‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۵-
<ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌= ح‍س‍ی‍ن‌زاده‌>، ج‍واد، ۱۳۴۶-
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌،س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دان‍ش‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ م‍ع‍اص‍ر، س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه امام علی ( ع )
تهران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ،سازمان انتشارات   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۷/۳۶‬,‭د۲۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جرم سیاسی
پیوندی ، غلامرضا ؛  تهران سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌پ۹‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کودک
پیوندی ، غلامرضا ؛  تهران سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۶۲۶‬,‭‌پ۹‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری وضعی از بزهکاری :با نگاهی به سیاست < جنایی = جنائی >اسلام
میرخلیلی ، محمود،۱۳۵۰ ؛  تهران سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۷۷۳‬,‭‌م۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جبران خسارت < بزه دیده = بزه دیده ( >به هزینه دولت و نهادهای عمومی )
حاجی ده آبادی ، احمد ؛  تهران سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۲۶‬,‭‌ح۲‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
انتظارات بشر از دین
خسروپناه ، عبدالحسین ، ۱۳۴۵- ؛  تهران موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۵۱‬,‭‌خ۵‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قرارداد اختیار معامله ( بررسی حقوقی و فقهی )
<حسین زاده = حسین زاده >، جواد، ۱۳۴۶- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۵۰۳۳۴۱ف : ۸۸۷۳۰۴۴۶،آدرس ناشر :تقاطع بزرگراه شهید مدرس و خ - شهید بهشتی پلاک 65 سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۲۷‬,‭‌ح۵‌ق۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک