کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازم‍ان‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
ک‍س‍ب‌ و ک‍ار خ‍ان‍گ‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
طراح‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ح‍س‍اب‍داری‌ --آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍ارب‍ری‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍رطان‌ --ژن‍ت‍ی‍ک‌
م‍دی‍ری‍ت‌( اس‍لام‌ --)آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
آم‍وزش‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
س‍ی‌ت‍ی‌اس‍ک‍ن‌
م‍راک‍ز خ‍دم‍ات‌ داده‌پ‍ردازی‌
ای‍دز( واک‍س‍ن‍ه‍ا)
پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ف‍رات‍ج‍دد --ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ --اس‍لام‌
ش‍ه‍رن‍ش‍ی‍ن‍ی‌
ده‍ان‌ --ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا --ت‍اث‍ی‍ر ت‍غ‍ذی‍ه‌
ف‍ق‍ه‌ -- ق‍واع‍د
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌،۱۳۴۷-
گ‍رام‍ی‌ن‍ژاد، م‍ه‍ران‌،
م‍ه‍دوی‌، م‍ه‍دی‌
ش‍ورت‌، ج‍ان‌ رن‍ای‌،۱۹۵۱-م‌
ی‍ث‍رب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د
م‍ی‍ل‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌ال‌.،۱۹۴۴ -م‌.
ک‍ری‍م‌ ش‍ج‍ره‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۴۹-
ک‍ت‌، ج‍ان‌ ا.،۱۹۳۹ -م‌
س‍وئ‍ی‍ن‍ی‌، س‍وزان‌
رض‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ع‍رب‌ن‍ج‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
م‍ه‍اج‍رپ‍ور، م‍ح‍م‍د
ق‍راب‍ی‌، ح‍س‍ام‌ال‍دی‍ن‌
آرن‍ز، ارس‍ولا
م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،۱۳۴۱ -گ‍ردآورن‍ده‌
ب‍ن‍ی‌اس‍دی‌، م‍اری‍ا،۱۳۴۵-
ع‍ق‍اب‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
آزاد، ن‍رگ‍س‌،۱۳۵۱-
اص‍غ‍ری‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌:پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ج‍ه‍اد
س‍ازم‍ان‌ ات‍ن‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌:س‍ازم‍ان‌ ه‍م‍ی‍اری‌ اش‍ت‍غ‍ال‌ ف‍ارغ‌ال‍ت‍ح‍ص‍ی‍لان‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ، واح‍د ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌، س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
نسل چهارم < =D & Rآر اند دی :>مدیریت دانش ، فناوری و نوآوری
میلر، ویلیام ال .،۱۹۴۴ -م . ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌م۹‌ن۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مهارت اول = ]LDCI آی .سی .دی .ال :]مفاهیم پایه فناوری اطلاعات
آزاد، نرگس ،۱۳۵۱- ؛  تهران جهاد دانشگاهی واحد تهران ، سازمان انتشارات   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭آ۴‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
[۱۰۱= صد و یک ]شغل اینترنتی در منزل
سوئینی ، سوزان ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی :سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۳۸‬,‭‌س۹‌ص۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<جهانی شدن = جهانی شدن >و شهر
شورت ، جان رنای ،۱۹۵۱-م ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۳۶۱‬,‭‌ش۹‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ما و پست مدرنیسم :نقد و بررسی گفتمان پست مدرنیسم در ایران
محمدی ، محمدعلی ،۱۳۴۱ -گردآورنده ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی :پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭B‬,‭۸۳۱/۲‬,‭‌م۳‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش برای توسعه روستایی ( راهی برای پاسخگویی به سیاستهای نوین )
تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۱۴۶‬,‭آ۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<زمین شناسی = زمین شناسی >کواترنری کاربردی
کت ، جان ا.،۱۹۳۹ -م ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۰۵‬,‭‌ک۲ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه قواعد فقه استدلالی ( ۱ )به ضمیمه ۵۰۰ عنوان قاعده فقهی
یثربی ، علی محمد ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۶۹/۵‬,‭‌ی۲د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بیماری و واکسن ایدز
مهدوی ، مهدی ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۰۷‬,‭‌م۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن در هزار نکته و هزار سوال
مهاجرپور، محمد ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۴/۹‬,‭‌م۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات اصول کامپیوتر( ۱)
کریم شجره ، محمدرضا،۱۳۴۹- ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ک۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سلامت دهان ، تغذیه و سایر عوامل
آرنز، ارسولا ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RK‬,‭۶۱‬,‭آ۴‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع تئوری سازمان
اصغری ، جمشید ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ف‍لا۶ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات ریاضیات پایه
حسینی ، جمال الدین ،۱۳۴۷- ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷‬,‭‌ح۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع اصول حسابداری ( ۱)
گرامی نژاد، مهران ، ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌گ۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول کاربردی و تکنیکهای تصویربرداری در سی تی اسکن سر و گردن
بنی اسدی ، ماریا،۱۳۴۵- ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۷۸/۷‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تغییرات ژنتیکی در سرطان
عرب نجفی ، محمود ؛  تهران سازمان اتنشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۲۶۸‬,‭‌ع۴‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مطالعات فرهنگی :دیدگاهها و مناقشات
رضایی ، محمد ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی ، واحد تهران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۲۳‬,‭ر۶‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول و کاربرد< دیتاسنترها= دیتا سنتر ها>
عقابیان ، علی ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭د۹‌ع۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
طراحی نوین در مهندسی
قرابی ، حسام الدین ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۴‬,‭‌ق۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5