کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ازم‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍درس‍ه‌ه‍ا --م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‌ ده‍ی‌
ب‍رون‌ س‍پ‍اری‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌--ای‍ران‌
ب‍ان‍ک‌ و ب‍ان‍ک‍داری‌
ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
س‍ازم‍ان‌ س‍ی‍ا
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‍ی‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‌
ای‍ران‌ -- ت‍م‍دن‌
م‍وزه‌ ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ه‍ی‍ک‍س‌، ه‍رب‍رت‌ ج‍ی‌.
داش‍گ‍رزاده‌ ، خ‍داب‍خ‍ش‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌
ه‍رس‍ی‌، پ‍اول‌
<رض‍ائ‍ی‍ان‌= رض‍ای‍ی‍ان‌ >، ع‍ل‍ی‌
ک‍ورم‍ن‌، آب‍راه‍ام‌،۱۹۳۳-
ان‍زان‍ی‌، ام‍ی‍راس‍ع‍د
م‍ح‍م‍دی‌، ول‍ی‌ال‍ل‍ه‌
زاه‍دی‌، ش‍م‍س‌ال‍س‍ادات‌
ب‍ی‍ان‌ ، ح‍س‍ام‌ ال‍دی‍ن‌
ک‍خ‌، ه‍ای‍دم‍اری‌
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۰-
م‍ی‍رک‍م‍ال‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د
داداش‌ زاده‌، خ‍ش‍ای‍ار
ث‍اب‍ت‌، ب‍ه‍ن‍از
ت‍رن‍ر، اس‍ت‍ان‍س‍ف‍ی‍ل‍د،۱۹۲۳
دف‍ت‌ ، ری‍چ‍اردال‌.
ج‍اس‍ب‍ی‌ ،< ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌= ع‍ب‍دال‍ه‌>
ص‍اف‍ی‌، اح‍م‍د،۱۸۹۶-
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
ن‍ش‍ر دان‍ش‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍ر ک‍ارن‍گ‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ف‍روردی‍ن‌
رام‍ی‍ن‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌(م‍اج‍د)
رش‍د
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ...(س‍م‍ت‌)
ن‍ق‍ش‌ م‍ه‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه استقرار< سیستم های = سیستمهای >اطلاعاتی با عملکرد سازمان ( مورد مطالعه :شرکت نرم افزاری نماد ایران )
داداش زاده ، خشایار ؛  علم و فرهنگ ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۳۵،ST
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی مدل < برون سپاری = برونسپاری < >فرایندهای = فرآیند های > اجرای طرح پیاده سازی سیستم < اندازه گیری = اندازه گیری >هوشمند در سازمان بهره وری انرژی ایران
ثابت ، بهناز ؛  علم و فرهنگ ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۳۶،ST
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<آئین = آیین >مدیریت : مجموعه درسهایی برای رهبران و مدیران
بیان ، حسام الدین ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ب۹آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی مدیریت
جاسبی ،< عبدالله = عبداله > ؛  تهران مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ج۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت
<رضائیان = رضاییان >، علی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین ...(سمت )   ، ۱۳۷۷-۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭ر۶‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بهبود روشها و حیطه عملکرد آن
داشگرزاده ، خدابخش ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭د۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها،( مبانی سیستم های اطلاعاتی مدیریت )
زاهدی ، شمس السادات ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭ز۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<تئوری های = تئوریهای >سازمان و مدیریت
هیکس ، هربرت جی . ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۱‬,‭‍ه۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و طراحی سازمان
دفت ، ریچاردال . ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۷-
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭د۷‌ت۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بانکداری : بانک و عملیات بانکی
محمدی ، ولی الله ؛  تهران کتابخانه فروردین   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۱۶۰۷‬,‭‌ف۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
از زبان داریوش
کخ ، هایدماری ؛  تهران نشر کارنگ   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌ک۳‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
رهبری و مدیریت آموزشی
میرکمالی ، محمد ؛  [تهران ] رامین   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۶‬,‭‌م۹ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تئوریهای مدیریت ( اصول ، مبانی ، فرآیند)
حقیقی ، محمدعلی ، ۱۳۴۰- ؛  تهران نقش مهر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی صنعتی و سازمانی
کورمن ، آبراهام ،۱۹۳۳- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۸‬,‭‌ک۹ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی ؛
هرسی ، پاول ؛  تهران جهاد دانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‍ه۴‌م۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پنهانکاری و دموکراسی
ترنر، استانسفیلد،۱۹۲۳ ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭JK‬,‭۴۶۸‬,‭‌ج۲‌ت۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
گزارش فعالیتهای پژوهش ، حفظ و احیاء میراث فرهنگی در سال ۱۳۶۲
ایران .وزارت فرهنگ و آموزش عالی ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۶‬,‭‌ف‍لا۹‌گ۴‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سازمان و قوانین آموزش و پرورش ایران
صافی ، احمد،۱۸۹۶- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۶‬,‭‌ی۶۳‌ص۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آموزش فنی و حرفه ای اپراتوری کامپیوتر
انزانی ، امیراسعد ؛  تهران نشر دانش ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۸‬,‭‌ف‍لا۸آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات کامپیوتر و الگوریتم
جعفرنژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷‌ج۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9