کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا --اث‍ر زل‍زل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍ق‍اوم‌ در ب‍راب‍ر زل‍زل‍ه‌
زل‍زل‍ه‌
م‍ی‍رای‍ی‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا
زل‍زل‍ه‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ض‍د زل‍زل‍ه‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ض‍د زل‍زل‍ه‌ --دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا -- ای‍ران‌ -- اث‍ر زل‍زل‍ه‌ -- آئ‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍ازه‌ه‍ا--پ‍ای‍داری‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا --اث‍ر زل‍زل‍ه‌
س‍ازه‌ -طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
س‍ازه‌ --پ‍ای‍داری‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ در ب‍راب‍ر زل‍زل‍ه‌ -آی‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا--اث‍ر زل‍زل‍ه‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ا -- اث‍ر زل‍زل‍ه‌
س‍ازه‍ه‍ا --پ‍ای‍داری‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ در ب‍راب‍ر زل‍زل‍ه‌ -طراح‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا -اث‍ر زل‍زل‍ه‌
 
پدیدآور:
ت‍رک‍اش‍ون‍د، اک‍ب‍ر،۱۳۵۷-
ن‍اطق‍ی‌ال‍ه‍ی‌، ف‍ری‍ب‍رز،۱۳۳۸-
ت‍س‍ن‍ی‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۰-
م‍ش‍ع‍ش‍ع‍ی‌، ه‍دای‍ت‌ال‍ه‌
ن‍اطق‍ی‌ ال‍ه‍ی‌،ف‍ری‍ب‍رز
ب‍اب‍ائ‍ی‌راون‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۳۳-
اس‍ک‍ی‍ن‍ر، آر.ای‍وان‌
ک‍رم‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر،۱۳۲۹-
س‍ع‍ی‍دی‌پ‍ور، س‍ع‍ی‍د۱۳۵۹-
ام‍ب‍روز، ج‍ی‍م‍ز
م‍وی‍دی‍ان‌،م‍ح‍م‍د
ن‍ع‍ی‍م‌،ف‍رزاد
ش‍ک‍ی‍ب‌، ح‍م‍زه‌، ۱۳۴۰-
م‍وس‍س‍ه‌ اس‍ت‍ان‍دارد و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
ک‍ی‌، دی‍وی‍د
م‍گ‍ردی‍چ‍ی‍ان‌، آرک‌
<زن‍د پ‍ارس‍ا= زن‍دپ‍ارس‍ا>، ک‍ی‍وم‍رث‌
 
ناشر:
ن‍وپ‍ردازان‌
ب‍اغ‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ف‍رازان‍دی‍ش‌ س‍ب‍ز
ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌۱۱۰
ص‍ال‍ح‍ی‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ گ‍ی‍لان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
آذری‍ن‌ م‍ه‍ر
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌
ب‍ن‍ی‍اد م‍س‍ک‍ن‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌،پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ س‍وان‍ح‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
ک‍رم‍ی‍ت‌ پ‍ارس‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ اس‍ت‍ان‍دارد و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
دان‍ش‌ و ف‍ن‌
پ‍رت‍ون‍گ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی زلزله
شکیب ، حمزه ، ۱۳۴۰- ؛  تهران آذرین مهر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌ش۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
میراگرهای انرژی در مقاوم سازی لرزه ای ساختمانها
ناطقی الهی ،فریبرز ؛  تهران پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۹۰۳۱‬,‭‌ن۲‌م۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله :متن پیشنهادی استاندارد ۲۸۰۰ برای تصویب دولت جمهوری اسلامی
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن .کمیته دائمی بازنگری ؛  تهران مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۴‬,‭‌م۴آ۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<آئین نامه = آئین نامه >طرح ساختمان ها در برابر زلزله ، شماره استاندارد۲۸۰۰
تهران مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۴‬,‭آ۹۵‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بارگذاری
<زند پارسا= زندپارسا>، کیومرث ؛  تهران علم و صنعت ۱۱۰   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭ز۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ساختمان برای نیروهای باد و< زمینلرزه = زمین لرزه >
امبروز، جیمز ؛  تهران موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۸‬,‭‌ف‍لا۸۲ط۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طراحی کاربردی ساختمانهای مقاوم در برابر زمین لرزه
کی ، دیوید ؛  تهران موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۴‬,‭‌ک۹ط۴۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات :پی و شالوده در تحلیل ساختمان ها در برابر زلزله ( ارائه شده در دومین سمینار بین المللی مکانیک خاک و مهندسی پی ایران )افتادگی ، ارتعاش و انتقال جانبی در ساختمان ها /بنائی مسلح با بلوک مجوف بتنی
مگردیچیان ، آرک ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۶۸‬,‭‌س۲۳‌م۳۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
زلزله و ساختمانهای ضد زلزله
سعیدی پور، سعید۱۳۵۹- ؛  تهران صالحین   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۰۹۵‬,‭‌س۷ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
زلزله و ساختمان
کرمی ، محمدباقر،۱۳۲۹- ؛  تهران کرمیت پارس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۰۹۵‬,‭‌ک۴ز۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کتاب مرجع طرح سازه ها در برابر زلزله
نعیم ،فرزاد ؛  گیلان دانشگاه گیلان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۶‬,‭‌ن۷‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طرح لرزه ای سازه ها
مویدیان ،محمد ؛  مشهد پرتونگار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۶‬,‭‌م۸ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<جدا سازی = جداسازی < >لرزه ای = لرزه ای >در مقابل زلزله
اسکینر، آر.ایوان ؛  تهران پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۴‬,‭‌ج۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < سازه های = سازه های >ضد زلزله
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۴‬,‭ط۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بررسی آسیب پذیری لرزه ای سازه ها به طریقه عینی قبل و بعد از زلزله
بابائی راوندی ، علیرضا،۱۳۳۳- ؛  تهران دانش و فن   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۶‬,‭‌ب۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اثر زلزله بر سازه های ویژه و اصول بهینه سازی مصرف انرژی در آنها
مشعشعی ، هدایت اله ؛  اردبیل باغ اندیشه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۶‬,‭‌م۵‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و اجرای ساختمانهای بنایی مقاوم در برابر زمین لرزه
ناطقی الهی ، فریبرز،۱۳۳۸- ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۴‬,‭‌ن۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و تفسیر آئین نامه ۲۸۰۰ زلزله و مهندسی زلزله
ترکاشوند، اکبر،۱۳۵۷- ؛  تهران فرازاندیش سبز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۴‬,‭‌ت۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ساختمانها در برابر زلزله - آئین کار
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ؛  تهران موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۷۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
شناسنامه فنی < ساختمانهای = ساختمان های < >بتن = بتون >مسلح و آجری
تسنیمی ، عباسعلی ، ۱۳۳۰- ؛  تهران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ،پژوهشکده سوانح طبیعی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۵۰۱‬,‭‌ت۵‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2