کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ ج‍وش‌ش‍ده‌ -طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ -- ای‍ران‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ -- اث‍رزل‍زل‍ه‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
ق‍اب‍ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
س‍ازه‌
ج‍وش‍ک‍اری‌
 
پدیدآور:
م‍گ‍ردی‍چ‍ی‍ان‌، آرک‌، ۱۳۰۶-
م‍ک‌< ک‍ورم‍ک‌= ک‍رم‍ک‌>، ج‍ک‌
وارس‍ت‍ه‌، م‍ه‍دی‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
طاح‍ون‍ی‌، ش‍اپ‍ور،۱۳۳۴-
 
ناشر:
م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
دف‍ت‍ر ت‍دوی‍ن‌ و ت‍روی‍ج‌ م‍ق‍ررات‌ م‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
روزب‍ه‍ان‌
ع‍ل‍م‌ و ادب‌
ع‍ل‍م‌ ع‍م‍ران‌
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌، دف‍ت‍ر ت‍دوی‍ن‌ و ت‍روی‍ج‌ م‍ق‍ررات‌ م‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
اس‍ک‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<آئین نامه = آیین نامه >طراحی < سازه های = سازه های >فولادی 5002 CSIA
تهران علم عمران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌م۹آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای اتصالات در< ساختمانهای = ساختمان های >فولادی
وزارت مسکن و شهرسازی ، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان   ، ۱۳۷۷-۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭ط۲۳ر۲۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طرح و محاسبات ایستائی
مگردیچیان ، آرک ، ۱۳۰۶- ؛  تهران اسکار   ، ۱۳-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸‬,‭‌م۷ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مبحث < دهم =۱۰ :> مقررات ملی ساختمان ( طرح و اجرای ساختمانهای فولادی )
وزارت مسکن و شهرسازی -معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان ؛  تهران دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۴۵‬,‭‌ف‍لا۹۴و۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و محاسبه < سازه های = سازه های >فولادی به روش ضریب بار و ضریب مقاومت <( = DFRLال آر اف دی )>
مک < کورمک = کرمک >، جک ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌س۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < سازه های = سازه های >فولادی بر مبنای آیین نامه فولاد ایران ( مبحث ۱۰ از مجموعه مقررات ملی ایران )
طاحونی ، شاپور،۱۳۳۴- ؛  تهران علم و ادب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭ط۲ط۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طرح و محاسبه قابهای شیبدار
وارسته ، مهدی ، گردآورنده و مترجم ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۶۰‬,‭‌ق۲و۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و تشریح مسائل طراحی < سازه های = سازه های >فولادی بر مبنای آیین نامه فولاد ایران ( مبحث ۱۰ از مجموعه مقررات ملی ایران )
تهران روزبهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭ط۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رفتار و ضوابط طراحی < لرزه ای = لرزه ای < >ساختمان های = ساختمانهای >فولادی
تهران :هرمزگان مرکز خدمات فرهنگی سالکان ، دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‍ه۲ر۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک