کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازه‌ ه‍ا -- پ‍ای‍داری‌
م‍ع‍م‍اری‌ ب‍وم‍ی‌ آم‍ری‍ک‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ا -- پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ --ک‍ل‍ی‍ات‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌
م‍ن‍اطق‌ س‍اح‍ل‍ی‌
ان‍رژی‌ - م‍ص‍رف‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
اورژان‍س‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ه‍وش‍م‍ن‍د
روس‍ازی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا --طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
 
پدیدآور:
ح‍دادی‌ ن‍ی‍س‍ت‍ان‍ک‌، رس‍ول‌، ۱۳۶۱-
ع‍ل‍وم‍ی‌، طاه‍ره‌،۱۳۱۶-
ت‍ن‍ن‍ب‍اوم‌، آرون‌
ن‍وی‍ف‍رت‌، ارن‍س‍ت‌، ۱۹۰۰ - م‌
ب‍ی‍ات‌ آق‍ب‍لاق‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۶۱-
ارف‍ع‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ه‍ن‍دری‍ک‍س‍ون‌، ک‍رس‌
دوراپ‌.ک‍راوچ‌
خ‍ان‍ک‍ه‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۴۶-
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ ان‍رژی‌ ای‍ران‌" س‍اب‍ا"
ه‍ری‍س‌، راب‍رت‌ ب‍ل‍ی‍ن‌
م‍س‍ی‍ح‌، ره‍ا، ۱۳۷۰-
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ن‍ی‌ و ت‍دوی‍ن‌ م‍ع‍ی‍اره‍ا
ش‍اه‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ آوا
ن‍ش‍ر ش‍ی‍م‍ا
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ ان‍رژی‌ ای‍ران‌
: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍ر ت‍رم‍ه‌
خ‍اک‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
اول‌ و آخ‍ر
ن‍ش‍ر ه‍ام‍ش‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (واح‍د م‍ش‍ه‍د)
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی < >شبکه ای = شبکه ای >
هریس ، رابرت بلین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷-۷۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۳۸‬,‭‍ه۴‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها در< =Cسی >
تننباوم ، آرون ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (واحد مشهد)   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ت۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<طرح ریزی = طرح ریزی >واحدهای صنعتی ( اصول طراحی کارخانه )
تهران نشر ترمه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۷‬,‭ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی ساختمانی و مدیریت پروژه
ارفع ، حسین ؛  تهران نشر شیما   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ف‍لا۳‌ب۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت پروژه های ساختمانی
هندریکسون ، کرس ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۳۸‬,‭‍ه۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اداره کتابخانه
علومی ، طاهره ،۱۳۱۶- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت روسازی برای راهها ، فرودگاهها و پارکینگ ها
شاهین ، محمد ؛  تهران : دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۲۵۰‬,‭‌ش۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<صرفه جویی = صرفه جویی >و مدیریت انرژی در< سیستم های = سیستمهای >حرارتی
سازمان بهره وری انرژی ایران " سابا" ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران   ، ۱۳۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<دستورالعمل = دستور العمل >بهسازی < لرزه ای = لرزه ای >ساختمان های موجود
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور فنی و تدوین معیارها ؛  تهران ۱۳۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی سیستمهای هوشمند کنترل وSMB
حدادی نیستانک ، رسول ، ۱۳۶۱- ؛  تهران : تلفن ناشر :۶۶۹۷۴۱۳۰فاکس ۶۶۴۰۷۹۹۳ ،آدرس ناشر :خ . انقلاب خ . 21 فروردین خ . روانمهر شرقی پلاک 961 کتاب آوا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۶‬,‭‌ح۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آمادگی بیمارستانی در حوادث و بلایا :برنامه کشوری
خانکه ، حمیدرضا، ۱۳۴۶- ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹‬,‭‌خ۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سنت در معماری
دوراپ .کراوچ ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۰۸‬,‭‌ک۴‌س۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی ریسک :ارزیابی ریسک و راهنمای گام به گام برای کاهش پتانسیل حملات تروریستی علیه ساختمان ها
بیات آقبلاقی ، محسن ، ۱۳۶۱- ؛  تهران نشر هامش   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۱‬,‭ر۹‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
طراحی نوارهای ساحلی :ارائه پهنه بندی و ضوابط طراحی و استقرار تاسیسات گردشگری
مسیح ، رها، ۱۳۷۰- ؛  تهران اول و آخر   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۴۵۱‬,‭‌م۵ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<داده های = داده های >معماری نویفرت
نویفرت ، ارنست ، ۱۹۰۰ - م ؛  اصفهان خاک   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۵۱‬,‭‌ن۹‌ن۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک