کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ا -- ای‍ران‌ -- اث‍ر زل‍زل‍ه‌ -- آئ‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
آپ‍ارت‍م‍ان‌ه‍ا -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ -- ک‍ف‍راژب‍ن‍دی‌
ش‍ه‍رداری‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ب‍ارگ‍ذاری‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌
س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ -- ای‍ران‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
پ‍ی‍اده‌روه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌ --آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
س‍رم‍د ن‍ه‍ری‌، ام‍ی‍ر، ۱۳۶۲-
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌ .واح‍د ش‍ه‍رس‍ازی‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ن‍ع‍م‍ت‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۴۸-
<پ‍رت‍وی‌ زاده‌= پ‍رت‍وی‌زاده‌>، رض‍ا، ۱۳۴۵-
م‍ع‍ی‍ن‍ی‌، س‍ی‍د م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۴-
خ‍ل‍وت‍ی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۲-
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌پ‍ور، ص‍ادق‌
م‍ن‍اج‍ات‍ی‌، ص‍اب‍ر، ۱۳۵۹-
ش‍ک‍ری‌، ن‍ادر
<ذاک‍ری‌ ن‍ی‍ا= ذاک‍ری‌ن‍ی‍ا>، ح‍ان‍ی‍ه‌، ۱۳۶۴-
م‍س‍ت‍وف‍ی‌ ن‍ژاد،< داوود= داود>، ۱۳۳۹- ،۱ ،-
اش‍رف‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۳۶-
پ‍رن‍ا، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۴-
 
ناشر:
ن‍وپ‍ردازان‌
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌، ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌
دادگ‍س‍ت‍ر
س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ش‍ه‍ر
م‍ج‍د
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍ان‍ه‌ ع‍م‍ران‌
آذرخ‍ش‌
ن‍ش‍ر دی‍دار
دف‍ت‍ر ت‍دوی‍ن‌ و ت‍روی‍ج‌ م‍ق‍ررات‌ م‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌: ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ خ‍ان‍ه‌ ع‍م‍ران‌
آذر، س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
ح‍ب‍ی‍ب‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌
ارک‍ان‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
بارگذاری < سازه ها= سازه ها :>بر اساس مبحث ششم از مقررات ملی ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰ ایران
مستوفی نژاد،< داوود= داود>، ۱۳۳۹- ،۱ ،- ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۷/۷‬,‭‌ب۲‌م۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ملی ساختمانی ایران
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۴۵‬,‭‌ف‍لا۹۳‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری :شوراهای اسلامی ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۳۷‬,‭‌م۹‌ق۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طرح و اجرای ساختمانهای فولادی ( طراحی به روش تنش مجاز و خمیری )
وزارت مسکن و شهرسازی .دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان ؛  تهران نشر توسعه ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌م۷ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان :مصوب اسفند ۱۳۷۴ و آئین نامه اجرایی آن
ایران .وزارت مسکن و شهرسازی .معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان ؛  تهران دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان : نشر توسعه ایران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۱۷۲‬,‭‌ق۲و۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سئوالات آزمونهای مقررات ملی ساختمان رشته عمران ، نظارت و محاسبات
تهران نشر توسعه ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ملی ساختمان ایران
وزارت مسکن و شهرسازی .واحد شهرسازی ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی ، نشر توسعه ایران   ، ۱۳۸۸-۹۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۴۵‬,‭‌ف‍لا۹۳‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قانون شهرداری با آخرین اصلاحات
شفیعی پور، صادق ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۳۷‬,‭‌ش۷‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مبحث < نوزدهم =۱۹ > مقررات ملی ساختمان ( صرفه جویی در مصرف انرژی )
تهران نشر توسعه ایران   ، ۱۳۸۸-
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۴۵‬,‭د۷ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پیرامونی بر مبحث نهم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان های < بتن = بتون >آرمه
پرنا، مهدی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران آذر، سیمای دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۴۵‬,‭‌ن۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ضوابط و مقررات ساخت و ساز : مطابق بر ضوابط کاملا اجرایی کارگاهی
سرمد نهری ، امیر، ۱۳۶۲- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۰۹۱۲۱۲۵۵۰۳۲/۶۶۹۶۶۱۱۴-۱۵ ،آدرس ناشر :تهران - انقلاب - اول خ ۱۲ فروردین -پ ۳۱۸ سیمای دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۳۱‬,‭‌س۴‌ض۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شهرهای < پیاده مدار= پیاده مدار>
معینی ، سید مهدی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۱۷۳۴۲ - ۰۹۱۲۷۰۳۵۵۷۶ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، نبش خ . دانشگاه ، پاساژ فرشته ، پ .۱۳۲ آذرخش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۲۸۰‬,‭‌م۶‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<آزمون های = آزمونهای >حرفه ای مهندسی عمران ( نظارت : )مجموعه آموزشی ، جهت بازآموزی مهندسان ، تکنسین ها و دانشجویان عمران
خلوتی ، امیرحسین ، ۱۳۵۲- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۴۳۶۰داخلی ۱۷۴ ،آدرس ناشر :میدان آرژانتین ، بلوار بیهقی ، خیابان 41 شرقی ، پلاک 9 انتشارات خانه عمران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۵۹‬,‭‌خ۸آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تصویری اجرای ساختمان ها در انطباق با مقررات ملی ساختمان به همراه گزارش زلزله ورزقان و شنبه ( شهرستان دشتی )
مناجاتی ، صابر، ۱۳۵۹- ؛  قم : تلفن ناشر : ۰۲۵۳۷۷۳۴۰۰۹،آدرس ناشر :قم - خ شهدا(صفاییه ) - ک ۳۷ - پ ۶ حبیب   ، ۱۳۹۲-
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۳۱‬,‭‌م۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
قراردادهای مشارکت در ساخت و ساز
<ذاکری نیا= ذاکری نیا>، حانیه ، ۱۳۶۴- ؛  تهران دادگستر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۴۵‬,‭ذ۲‌ق۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات < قالب های = قالبهای >اعضا و< سازه های = سازه های >بتنی :مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان وICA
اشرفی ، حمیدرضا، ۱۳۳۶- ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۲/۴۴‬,‭‌ف‍لا۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<آزمون های = آزمون های >حرفه ای مهندسی عمران ( محاسبات )به همراه جامع ترین پاسخنامه تشریحی مجموعه آموزشی جهت بازآموزی مهندسان محاسب و دانشجویان عمران
خلوتی ، امیرحسین ، ۱۳۵۲- ؛  تهران موسسه تحقیق و توسعه خانه عمران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۵۹‬,‭‌خ۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جامع آپارتمان نشینی
<پرتوی زاده = پرتوی زاده >، رضا، ۱۳۴۵- ؛  تهران مجد   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۸۴‬,‭‌پ۴‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ساخت و ساز :مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل شهرداری
شکری ، نادر ؛  تهران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ،موسسه نشر شهر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۰۶۷‬,‭‌ش۸‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نکاتی پیرامون آئین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد۲۸۰۰)
نعمتی ، سعید، ۱۳۴۸- ؛  تهران پژوهشگران نشر دانشگاهی ، امید انقلاب   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸‬,‭‌ن۶‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2