کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ض‍د زل‍زل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ آج‍ری‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ض‍د زل‍زل‍ه‌
م‍ع‍م‍اری‌ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ا و آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ای‍ران‌ - س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ض‍د زل‍زل‍ه‌ - اث‍ر زل‍زل‍ه‌
م‍ع‍م‍اری‌ - س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ض‍د زل‍زل‍ه‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ض‍د زل‍زل‍ه‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ض‍د زل‍زل‍ه‌ --دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍ر س‍ازی‌
م‍ه‍دی‌ طارق‌
م‍ق‍دم‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۳۳-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ ،م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
دان‍ش‌ ات‍رک‌
م‍رک‍زی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ارک‍ان‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < سازه های = سازه های >ضد زلزله
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۴‬,‭ط۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بهسازی < لرزه ای = لرزه ای < >ساختمان های = ساختمانهای >موجود
اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۶‬,‭‌ب۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طرح < لرزه ای = لرزه ای < >ساختمان های = ساختمانهی >آجری
مقدم ، حسن ،۱۳۳۳- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ،موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۷۳‬,‭‌م۷ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < لرزه ای = لرزه ای < >سازه های = سازه های >فولادی با تاکید بر روش حالت حدی با استفاده از نرم افزار< = SBATEایتبز>
بجنورد: تلفن ناشر : ۶۶۴۷۵۷۱۸،آدرس ناشر :استان خراسان شمال ، بجنورد، خ حسین معصوم ، حسین معصوم ۱۴ ، پلاک ۱۸ دانش اترک   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ع۸ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دستور العمل طراحی ساختمان های دارای جدا ساز لرزه ای
کمیته تخصصی وزارت مسکن و شهر سازی ؛  مرکزی تحقیقات ساختمان و مسکن   ،
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۴‬,‭د۵۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بررسی مقررات قطعات الحاقی ساختمان در آیین نامه های لرزه ای و ارزیابی موارد مربوط در استاندارد۲۸۰۰
مهدی طارق ؛  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ،
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۴‬,‭‌م۹ ‌ب ۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک