کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ا -- ای‍ران‌ -- اث‍ر زل‍زل‍ه‌ -- آئ‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ م‍دارس‌ -- طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ -- ک‍ف‍راژب‍ن‍دی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ -- ای‍ران‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
س‍ن‍گ‌ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
ک‍ارگ‍اه‌ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ -- م‍ق‍ررات‌ ای‍م‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
<روان‍ش‍ادن‍ی‍ا= روان‍ش‍اد ن‍ی‍ا>، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۹-
س‍رم‍د ن‍ه‍ری‌، ام‍ی‍ر، ۱۳۶۲-
ن‍وی‍ف‍رت‌، ارن‍س‍ت‌، ۱۹۰۰ - م‌
ن‍ع‍م‍ت‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۴۸-
م‍ح‍م‍ودی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌، ۱۳۳۲-
خ‍ل‍وت‍ی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۲-
ی‍ک‍ه‌ ف‍لاح‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۶۶-
ش‍ک‍ری‌، ن‍ادر
ج‍رج‍ان‍ی‌، ع‍ب‍ی‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۶-
<ذاک‍ری‌ ن‍ی‍ا= ذاک‍ری‌ن‍ی‍ا>، ح‍ان‍ی‍ه‌، ۱۳۶۴-
اش‍رف‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۳۶-
پ‍رن‍ا، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۴-
 
ناشر:
ن‍وپ‍ردازان‌
ص‍ب‍ورا
دادگ‍س‍ت‍ر
س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ش‍ه‍ر
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍ان‍ه‌ ع‍م‍ران‌
خ‍اک‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ خ‍ان‍ه‌ ع‍م‍ران‌
دان‍ش‌ و ف‍ن‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ آذر
پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌، آذر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ضوابط و مقررات ساخت و ساز : مطابق بر ضوابط کاملا اجرایی کارگاهی
سرمد نهری ، امیر، ۱۳۶۲- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۰۹۱۲۱۲۵۵۰۳۲/۶۶۹۶۶۱۱۴-۱۵ ،آدرس ناشر :تهران - انقلاب - اول خ ۱۲ فروردین -پ ۳۱۸ سیمای دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۳۱‬,‭‌س۴‌ض۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات ساختمانی ( مطابف بر ضوابط کاملا اجرایی کارگاهی )
سرمد نهری ، امیر، ۱۳۶۲- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۰۹۱۲۱۲۵۵۰۳۲/۶۶۹۶۶۱۱۴-۱۵ ،آدرس ناشر :تهران - انقلاب - اول خ ۱۲ فروردین -پ ۳۱۸ سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۰۲۱‬,‭‌س۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<سنگ کاری = سنگ کاری >ساختمان :مطابق بر ضوابط کاملا اجرایی کارگاهی
سرمد نهری ، امیر، ۱۳۶۲- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۰۹۱۲۱۲۵۵۰۳۲/۶۶۹۶۶۱۱۴-۱۵ ،آدرس ناشر :تهران - انقلاب - اول خ ۱۲ فروردین -پ ۳۱۸ سیمای دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۰۶‬,‭‌س۴‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مرجع مدیریت ایمنی در< پروژه های = پروژه های >عمرانی
<روانشادنیا= روانشاد نیا>، مهدی ، ۱۳۵۹- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۰۹۱۲۱۲۵۵۰۳۲/۶۶۹۶۶۱۱۴-۱۵ ،آدرس ناشر :تهران - انقلاب - اول خ ۱۲ فروردین -پ ۳۱۸ سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۵۱۰۵‬,‭ر۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<آزمون های = آزمونهای >حرفه ای مهندسی عمران ( نظارت : )مجموعه آموزشی ، جهت بازآموزی مهندسان ، تکنسین ها و دانشجویان عمران
خلوتی ، امیرحسین ، ۱۳۵۲- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۴۳۶۰داخلی ۱۷۴ ،آدرس ناشر :میدان آرژانتین ، بلوار بیهقی ، خیابان 41 شرقی ، پلاک 9 انتشارات خانه عمران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۵۹‬,‭‌خ۸آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قراردادهای مشارکت در ساخت و ساز
<ذاکری نیا= ذاکری نیا>، حانیه ، ۱۳۶۴- ؛  تهران دادگستر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۴۵‬,‭ذ۲‌ق۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<نقشه کشی = نقشه کشی >عمومی ساختمان مهارت فنی درجه ۲ به روش گام به گام بر اساس کد ملی آموزش ....
جرجانی ، عبیدالله ، ۱۳۴۶- ؛  تهران دانش و فن   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۵۳‬,‭‌ن۷‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات < قالب های = قالبهای >اعضا و< سازه های = سازه های >بتنی :مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان وICA
اشرفی ، حمیدرضا، ۱۳۳۶- ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۲/۴۴‬,‭‌ف‍لا۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<آزمون های = آزمون های >حرفه ای مهندسی عمران ( محاسبات )به همراه جامع ترین پاسخنامه تشریحی مجموعه آموزشی جهت بازآموزی مهندسان محاسب و دانشجویان عمران
خلوتی ، امیرحسین ، ۱۳۵۲- ؛  تهران موسسه تحقیق و توسعه خانه عمران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۵۹‬,‭‌خ۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
عناصر و جزییات ساختمان :مطابق سرفصل های مصوب ...
پرنا، مهدی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران صبورا   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۳۱‬,‭‌پ۴‌ع۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
طراحی فضاهای آموزشی با رویکرد< انعطاف پذیری = انعطاف پذیری >
محمودی ، محمدمهدی ، ۱۳۳۲- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۲۲۱‬,‭‌م۳ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ساخت و ساز :مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل شهرداری
شکری ، نادر ؛  تهران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ،موسسه نشر شهر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۰۶۷‬,‭‌ش۸‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نکاتی پیرامون آئین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد۲۸۰۰)
نعمتی ، سعید، ۱۳۴۸- ؛  تهران پژوهشگران نشر دانشگاهی ، امید انقلاب   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸‬,‭‌ن۶‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<روش های = روشهای >اجرایی ساختمان
یکه فلاح ، محسن ، ۱۳۶۶- ؛  تهران سیمای دانش ، انتشارات آذر   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۳۱‬,‭‌ک۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<داده های = داده های >معماری نویفرت
نویفرت ، ارنست ، ۱۹۰۰ - م ؛  اصفهان خاک   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۵۱‬,‭‌ن۹‌ن۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک