کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ داده‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌ (ع‍ال‍ی‌)
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا
س‍ی‌(++زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ی‌)C(
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
س‍ی‌ (++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ی‌( ++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ داده‌ه‍ا
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
<ه‍وروی‍ت‍ز= ه‍وروی‍ت‍س‌>، ال‍ی‍س‌
ی‍وس‍ف‍ی‌، ه‍ادی‌، ۱۳۵۴-
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ت‍ن‍ن‍ب‍اوم‌، آرون‌
م‍ق‍س‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۴۹-
ل‍ی‌ف‍ور، راب‍رت‌
<ل‍ی‍پ‍ش‍وت‍ز= ل‍ی‍پ‌ ش‍وت‍ز>، س‍ی‍م‍ور
ل‍ی‍پ‍ش‍وت‍ز، س‍ی‍م‍ور
<ه‍وروی‍ت‍ز= ه‍وروی‍ت‍س‌>،< آل‍ی‍س‌= ال‍ی‍س‌>
ص‍ادق‍ی‌،ای‍رج‌،۱۳۱۹-
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۹-
س‍اه‍ن‍ی‌، س‍ارت‍ج‌
م‍ق‍س‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا،۱۳۴۹-
ه‍وب‍ارد، ج‍ان‌ رس‍ت‌
ره‍ن‍م‍ون‌، رام‍ی‍ن‌،۱۳۴۰-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
آذی‍ن‌رای‍ان‍ه‌
ن‍ش‍ر آت‍ی‍ه‌
ب‍اغ‍ان‍ی‌: خ‍راس‍ان‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (واح‍د م‍ش‍ه‍د)
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌:زان‍ی‍س‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌، چ‍رت‍ک‍ه‌
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان < داده ها= داده ها >به زبان < = C سی >
<هورویتز= هورویتس >،< آلیس = الیس > ؛  مشهد باغانی : خراسان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها
لیپشوتز، سیمور ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌ل۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان < داده ها= داده ها>
<لیپشوتز= لیپ شوتز>، سیمور ؛  بندرعباس دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌ل۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها در< =Cسی >
تننباوم ، آرون ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (واحد مشهد)   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ت۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان داده ها به زبان پاسکال
ساهنی ، سارتج ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌س۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها؛ ویژه دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و...
صادقی ،ایرج ،۱۳۱۹- ؛  تهران نشر آتیه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ص۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان داده ها
لیپشوتز، سیمور ؛  [تهران ] آذین رایانه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌ل۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان < داده ها= داده ها >در++< =C سی پلاس پلاس >
<هورویتز= هورویتس >، الیس ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور ساختمان < داده ها= داده ها >ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ...خلاصه سه کتاب هورویتز، لیپشوتز و تننباوم
مقسمی ، حمیدرضا،۱۳۴۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌م۷د۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی ساختمان داده ها و الگوریتم ها
لی فور، رابرت ؛  تهران کانون نشر علوم ، چرتکه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ل۹‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها و الگوریتم ها
رهنمون ، رامین ،۱۳۴۰- ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭ر۹‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان < داده ها= داده ها >در++< = C سی پلاس پلاس >
هوبارد، جان رست ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‍ه۹‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان < داده ها= داده ها >در++< = Cسی پلاس پلاس >
علیزاده ، حسین ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه :زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان < داده ها= داده ها>
یوسفی ، هادی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۹۲۷۰۴۰-۶۶۹۰۶۷۱۱،آدرس ناشر :تهران - م انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی - کوچه مهدیزاده - پ ۷ پوران پژوهش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۲و۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
۳۰آزمون ساختمان < داده ها= داده ها >ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر...
مقسمی ، حمیدرضا، ۱۳۴۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌م۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها در< = Cسی >
جعفرنژاد قمی ، عین الله ، ۱۳۳۹- ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ج۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک