کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ض‍د زل‍زل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ا -- م‍رم‍ت‌ و ب‍ازس‍ازی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ آج‍ری‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ض‍د زل‍زل‍ه‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ض‍د زل‍زل‍ه‌ --دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ات‍ص‍ال‍ه‍ا --طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
پ‍ارک‍ی‍ن‍گ‍ه‍ا --طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ض‍د زل‍زل‍ه‌ -- طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ض‍د زل‍زل‍ه‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ض‍د زل‍زل‍ه‌--طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
 
پدیدآور:
واک‍اب‍ای‍اش‍ی‌، م‍ی‍ن‍ورو
م‍ق‍دم‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۳۳-
ن‍اطق‍ی‌ال‍ه‍ی‌، ف‍ری‍ب‍رز،۱۳۳۸-
واک‍اب‍ای‍اش‍ی‌، م‍ی‍ن‍ورو، ۱۹۲۱-
ف‍ل‍ی‍ن‌، ل‍ن‍ی‌ ج‍ی‌.
ن‍ع‍ی‍م‌، ف‍رزاد
چ‍ن‍گ‌، ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌ وای‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ ،م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ن‍وپ‍ردازان‌
س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ش‍ه‍ر
ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
دان‍ش‌ ات‍رک‌
ع‍ل‍م‌ ع‍م‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌، آذر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ضوابط< لرزه ای = لرزه ای >برای طراحی < ساختمان های = ساختمان های >فولادی بر اساس < = 5002 CSIAای آی اس سی >
تهران علم عمران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌م۹‌ض۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ساختمانهای مقاوم در برابر زمین لرزه
واکابایاشی ، مینورو، ۱۹۲۱- ؛  [تهران ] موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۴‬,‭و۲ط۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله
واکابایاشی ، مینورو ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۴‬,‭و۲ط۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نقش اتصالات در مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله
تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۲‬,‭‌ن۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نکاتی پیرامون طراحی < لرزه ای = لرزه ای < >سازه های = سازه های >فولادی پارکینگهای طبقاتی
فلین ، لنی جی . ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TL‬,‭۱۷۵‬,‭‌ف۸‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < سازه های = سازه های >ضد زلزله
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۴‬,‭ط۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و اجرای ساختمانهای بنایی مقاوم در برابر زمین لرزه
ناطقی الهی ، فریبرز،۱۳۳۸- ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۴‬,‭‌ن۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ساختمانها با جداسازی < لرزه ای = لرزه ای >از تئوری تا عمل
نعیم ، فرزاد ؛  تهران پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۶‬,‭‌ن۷ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طرح < لرزه ای = لرزه ای < >ساختمان های = ساختمانهی >آجری
مقدم ، حسن ،۱۳۳۳- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ،موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۷۳‬,‭‌م۷ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل بهسازی < لرزه ای = لرزه ای >ساختمان های موجود
تهران پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۶‬,‭د۷د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < لرزه ای = لرزه ای < >سازه های = سازه های >فولادی با تاکید بر روش حالت حدی با استفاده از نرم افزار< = SBATEایتبز>
بجنورد: تلفن ناشر : ۶۶۴۷۵۷۱۸،آدرس ناشر :استان خراسان شمال ، بجنورد، خ حسین معصوم ، حسین معصوم ۱۴ ، پلاک ۱۸ دانش اترک   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ع۸ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل طراحی ساختمان های دارای جداساز< لرزه ای = لرزه ای >
تهران مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸‬,‭د۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آشتو برای طراحی جداساز< لرزه ای = لرزه ای >
تهران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ، موسسه نشر شهر   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸‬,‭‌س۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<سازه های = سازه های >هوشمند :سیستم های نوین برای کنترل پاسخ لرزه ای ( کنترل فعال و شبه فعال )
چنگ ، فرانکلین وای ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸‬,‭‌چ۹‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک