کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌-- ه‍زی‍ن‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -ب‍رآورده‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ --ه‍زی‍ن‍ه‌ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌-- ه‍زی‍ن‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
س‍وداگ‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌
ح‍ق‍ای‍ق‍ی‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۰۸-
ک‍ب‍اری‌، س‍ی‍اوش‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‌ و ف‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
متره ، برآورد و آنالیز بهاء
حقایقی ، نصرت الله ،۱۳۰۸- ؛  تهران دانشگاه علم وصنعت ایران   ، ۱۳۷۰-۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ش۴۵۵‌ح۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
متره و برآورد ساختمان
سوداگر، حسین ؛  [بی جا] انتشارات فنی حسینیان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ش۴۵۵‌س۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول متره و برآورد دانشگاهی
کباری ، سیاوش ؛  تهران دانش و فن   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۳۵‬,‭‌ک۲۱‌ف‍لا۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک