کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ --ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ --طراح‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
م‍ع‍م‍اری‌ -- ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌
ع‍ای‍ق‌ه‍ا و ع‍ای‍ق‌س‍ازی‌ ح‍رارت‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌--ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍وداگ‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍رن‍د، رون‍ال‍د، - م‌
س‍رم‍دن‍ه‍ری‌، ام‍ی‍ر،-
م‍ی‍رزائ‍ی‌،م‍ح‍م‍ود،۱۳۳۰-
ک‍ب‍اری‌، س‍ی‍اوش‌،-
ج‍رج‍ان‍ی‌، ع‍ب‍ی‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۶-
رم‍زی‌، چ‍ارل‍ز ج‍ورج‌
 
ناشر:
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ح‍س‍ی‍ن‌ س‍وداگ‍ر
ش‍ه‍رآب‌، آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
آزاده‌
دان‍ش‌ و ف‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقررات و معیارهای طراحی و اجرای جزئیات تیپ ساختمانی
تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۲۰‬,‭‌س۲۴‌م۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جزئیات اجرایی ساختمان
میرزائی ،محمود،۱۳۳۰- ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۳۱‬,‭‌م۹‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
عناصر و جزئیات ساختمانی ویژه دانشجویان رشته های ساختمان و معماری
رمزی ، چارلز جورج ؛  تهران شهرآب ، آینده سازان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۳۱‬,‭ر۸‌ع۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<نقشه کشی = نقشه کشی >عمومی ساختمان مهارت فنی درجه ۲ به روش گام به گام بر اساس کد ملی آموزش ....
جرجانی ، عبیدالله ، ۱۳۴۶- ؛  تهران دانش و فن   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۵۳‬,‭‌ن۷‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جزییات معماری برای ساختمان های عایق بندی شده
برند، رونالد، - م ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۵۷۵۳,نمابر ناشر ; ۶۶۴۱۴۵۱۰,آدرس ناشر :تهران - خیابان انقلاب - بین خیابان فخررازی و دانشگاه - پلاک ۱۲۰۲ آزاده   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۷۱۵‬,‭‌ب۴‌ج۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مرجع دیتیلهای ساختمانی
سرمدنهری ، امیر،- ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۸۴۰‬,‭‌س۴‌م۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دیتیلهای ساختمانی شامل ۱۳۰۰ دیتیل اجرائی
کباری ، سیاوش ،- ؛  تهران دانش و فن   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۲۵‬,‭‌ک۲د۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جزئیات اجرای ساختمان
سوداگر، حسین ؛  حسین سوداگر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۳۱‬,‭‌س۹‌ج۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک