کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ا -- ای‍ران‌ -- اث‍ر زل‍زل‍ه‌ -- آئ‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍ه‍ران‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- آی‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ -- ای‍ران‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌ --آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
س‍رم‍د ن‍ه‍ری‌، ام‍ی‍ر، ۱۳۶۲-
پ‍روی‍ن‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۰-
ش‍ی‍ب‍ان‍ی‌ اص‍ل‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر،۱۳۳۷-
م‍خ‍ت‍ارپ‍ور، اک‍ب‍ر، ۱۳۶۰-
ن‍ع‍م‍ت‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۴۸-
م‍ن‍اج‍ات‍ی‌، ص‍اب‍ر، ۱۳۵۹-
ش‍ک‍ری‌، ن‍ادر
<ذاک‍ری‌ ن‍ی‍ا= ذاک‍ری‌ن‍ی‍ا>، ح‍ان‍ی‍ه‌، ۱۳۶۴-
خ‍ل‍وت‍ی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۲-
پ‍رن‍ا، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۴-
 
ناشر:
ه‍ن‍ر م‍ع‍م‍اری‌ ق‍رن‌
دادگ‍س‍ت‍ر
س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ش‍ه‍ر
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍ان‍ه‌ ع‍م‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رب‍ه‍ادر
دف‍ت‍ر ت‍دوی‍ن‌ و ت‍روی‍ج‌ م‍ق‍ررات‌ م‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌: ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ خ‍ان‍ه‌ ع‍م‍ران‌
آذر، س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
ح‍ب‍ی‍ب‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان :مصوب اسفند ۱۳۷۴ و آئین نامه اجرایی آن
ایران .وزارت مسکن و شهرسازی .معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان ؛  تهران دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان : نشر توسعه ایران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۱۷۲‬,‭‌ق۲و۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سئوالات آزمونهای مقررات ملی ساختمان رشته عمران ، نظارت و محاسبات
تهران نشر توسعه ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، مقررات ملی ساختمانی ایران ، مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شیبانی اصل ، منوچهر،۱۳۳۷- ؛  تهران موسسه انتشارات امیربهادر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۱۷۲‬,‭‌ش۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و شرح مبحث < دهم =۱۰ > مقررات ملی ساختمان :طرح و اجرای < ساختمان های = ساختمان های >فولادی
پروینی ، مهدی ، ۱۳۶۰- ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۴۵‬,‭‌پ۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مبحث < نوزدهم =۱۹ > مقررات ملی ساختمان ( صرفه جویی در مصرف انرژی )
تهران نشر توسعه ایران   ، ۱۳۸۸-
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۴۵‬,‭د۷ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پیرامونی بر مبحث نهم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان های < بتن = بتون >آرمه
پرنا، مهدی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران آذر، سیمای دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۴۵‬,‭‌ن۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ضوابط و مقررات ساخت و ساز : مطابق بر ضوابط کاملا اجرایی کارگاهی
سرمد نهری ، امیر، ۱۳۶۲- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۰۹۱۲۱۲۵۵۰۳۲/۶۶۹۶۶۱۱۴-۱۵ ،آدرس ناشر :تهران - انقلاب - اول خ ۱۲ فروردین -پ ۳۱۸ سیمای دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۳۱‬,‭‌س۴‌ض۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<آزمون های = آزمونهای >حرفه ای مهندسی عمران ( نظارت : )مجموعه آموزشی ، جهت بازآموزی مهندسان ، تکنسین ها و دانشجویان عمران
خلوتی ، امیرحسین ، ۱۳۵۲- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۴۳۶۰داخلی ۱۷۴ ،آدرس ناشر :میدان آرژانتین ، بلوار بیهقی ، خیابان 41 شرقی ، پلاک 9 انتشارات خانه عمران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۵۹‬,‭‌خ۸آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تصویری اجرای ساختمان ها در انطباق با مقررات ملی ساختمان به همراه گزارش زلزله ورزقان و شنبه ( شهرستان دشتی )
مناجاتی ، صابر، ۱۳۵۹- ؛  قم : تلفن ناشر : ۰۲۵۳۷۷۳۴۰۰۹،آدرس ناشر :قم - خ شهدا(صفاییه ) - ک ۳۷ - پ ۶ حبیب   ، ۱۳۹۲-
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۳۱‬,‭‌م۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قراردادهای مشارکت در ساخت و ساز
<ذاکری نیا= ذاکری نیا>، حانیه ، ۱۳۶۴- ؛  تهران دادگستر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۴۵‬,‭ذ۲‌ق۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<آزمون های = آزمون های >حرفه ای مهندسی عمران ( محاسبات )به همراه جامع ترین پاسخنامه تشریحی مجموعه آموزشی جهت بازآموزی مهندسان محاسب و دانشجویان عمران
خلوتی ، امیرحسین ، ۱۳۵۲- ؛  تهران موسسه تحقیق و توسعه خانه عمران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۵۹‬,‭‌خ۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قوانین ساخت و ساز شهری ( مطابق با آخرین ضوابط شهرسازی و معماری طرح تفصیلی قدیم و جدید شهر تهران )
مختارپور، اکبر، ۱۳۶۰- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۳۴۲۹۶۰-۱،آدرس ناشر :مفتح شمالی ، پایین تر از مطهری ، خ . زهره ، ک . قابوسنامه ، پ . ۱ ط. همکف هنر معماری قرن   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۰۶۷‬,‭‌م۳‌ق۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ساخت و ساز :مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل شهرداری
شکری ، نادر ؛  تهران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ،موسسه نشر شهر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۰۶۷‬,‭‌ش۸‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نکاتی پیرامون آئین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد۲۸۰۰)
نعمتی ، سعید، ۱۳۴۸- ؛  تهران پژوهشگران نشر دانشگاهی ، امید انقلاب   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸‬,‭‌ن۶‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک