کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اری‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ --دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
س‍رم‍د ن‍ه‍ری‌، ام‍ی‍ر، ۱۳۶۲-
ن‍ان‍ال‍ی‌، س‌ .و.۱۹۲۷-
ن‍وی‍ف‍رت‌، ارن‍س‍ت‌
ن‍وی‍ف‍رت‌، ارن‍س‍ت‌، ۱۹۰۰ - م‌
س‍اع‍د س‍م‍ی‍ع‍ی‌، اص‍غ‍ر، ۱۳۱۴-
 
ناشر:
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
خ‍اک‌
اص‍غ‍ر س‍اع‍دس‍م‍ی‍ع‍ی‌
دن‍ی‍ای‌ ن‍و
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ روز
آزاده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت < ماشینهای = ماشین های < >راه سازی = راه سازی >
نانالی ، س .و.۱۹۲۷- ؛  تهران دنیای نو   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۹۰۰‬,‭‌ن۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نویفرت آرشیتکت داتا :اطلاعات معماری
نویفرت ، ارنست ؛  تهران نشر علوم روز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۵۱‬,‭‌ن۹‌ن۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<اطلاعات معماری = نویفرت >
نویفرت ، ارنست ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۵۱‬,‭‌ن۹‌ن۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ضوابط و مقررات ساخت و ساز : مطابق بر ضوابط کاملا اجرایی کارگاهی
سرمد نهری ، امیر، ۱۳۶۲- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۰۹۱۲۱۲۵۵۰۳۲/۶۶۹۶۶۱۱۴-۱۵ ،آدرس ناشر :تهران - انقلاب - اول خ ۱۲ فروردین -پ ۳۱۸ سیمای دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۳۱‬,‭‌س۴‌ض۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای فنی ساختمان سازی :عناصر و جزییات ساختمان های متداول
ساعد سمیعی ، اصغر، ۱۳۱۴- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۹۶۷۲۳۷،آدرس ناشر :تهران - بلوار کشاورز- جنب بیمارستان پارس - برج یک سامان - طبقه ۱۰ - واحد۱۰۶ اصغر ساعدسمیعی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۵۱‬,‭‌س۳ر۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات معماری
نویفرت ، ارنست ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۵۱‬,‭‌ن۹‌ن۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<داده های = داده های >معماری نویفرت
نویفرت ، ارنست ، ۱۹۰۰ - م ؛  اصفهان خاک   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۵۱‬,‭‌ن۹‌ن۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک