کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ب‍رآورد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ ای‍ران‌ --ق‍ی‍م‍ت‌ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ب‍رآورد --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ --ب‍رآورد
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌-- ه‍زی‍ن‍ه‌ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ب‍رآورد
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ب‍رآورد -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ --ب‍رآورده‍ا --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ام‍ی‍ری‌، ام‍ی‍د،۱۳۵۴-
ارج‍م‍ن‍د، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ارج‍م‍ن‍د، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،-
ح‍ق‍ای‍ق‍ی‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۰۸-
پ‍ورح‍ص‍ی‍ری‌، رض‍ا،-
<پ‍ور ح‍ص‍ی‍ری‌= پ‍ورح‍ص‍ی‍ری‌>، غ‍لام‍رض‍ا
زب‍ردس‍ت‌، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
س‍ن‍ج‍ش‌
ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
آزاده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
متره ، برآورد و آنالیز بهاء
حقایقی ، نصرت الله ،۱۳۰۸- ؛  تهران دانشگاه علم وصنعت ایران   ، ۱۳۷۰-۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ش۴۵۵‌ح۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
متره و برآورد :آشنایی با شرایط عمومی پیمان به همراه خلاصه فهرست بهاء و....
<پور حصیری = پورحصیری >، غلامرضا ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۳۵‬,‭‌پ۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
متره و برآورد و اصول اولیه پیمانکاری
ارجمند، محمدعلی ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۳۵‬,‭‌ف‍لا۴‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه
امیری ، امید،۱۳۵۴- ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭‌ف‍لا۸‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
متره و برآورد( کاردانی به کارشناسی )
زبردست ، محسن ؛  تهران سنجش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۳۵‬,‭ز۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
متره و برآورد :آشنایی با شرایط عمومی پیمان رشته های معماری و عمران :خلاصه ای از دفترچه فهرست ...
پورحصیری ، رضا،- ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶،/‌ش۴۵۵،‌پ۹۳‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
متره و برآورد و اصول اولیه پیمانکاری
ارجمند، محمدعلی ،- ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۳۵‬,‭‌ف‍لا۴‌م۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک