کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -ب‍رآورده‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -ب‍رآورده‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ --ب‍رآورده‍ا --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ب‍اری‌، س‍ی‍اوش‌
<پ‍ور ح‍ص‍ی‍ری‌= پ‍ورح‍ص‍ی‍ری‌>، غ‍لام‍رض‍ا
 
ناشر:
آزاده‌
دان‍ش‌ و ف‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول متره و برآورد دانشگاهی
کباری ، سیاوش ؛  تهران دانش و فن   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۳۵‬,‭‌ک۲۱‌ف‍لا۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
متره و برآورد :آشنایی با شرایط عمومی پیمان به همراه خلاصه فهرست بهاء و....
<پور حصیری = پورحصیری >، غلامرضا ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۳۵‬,‭‌پ۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک