کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ ب‍ا ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ ب‍ا ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ ب‍ا ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌ -- ای‍ران‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
 
پدیدآور:
دس‍ت‍گ‍اه‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۴۱-
<طلای‍ی‌طب‍ا= طلای‍ی‌ طب‍ا>، ب‍ه‍زاد،۱۳۵۶-
<ع‍م‍وش‍اه‍ی‌= ع‍م‍و ش‍اه‍ی‌>، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۶۳-
 
ناشر:
روزب‍ه‍ان‌
ع‍اب‍د
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ت‍ی‍ن‌، ک‍ت‍اب‌ پ‍دی‍ده‌، پ‍ی‍ش‍گ‍ام‍ان‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ارک‍ان‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<جزئیات = جزییات < >ساختمان های = ساختمان های < >بتنی = بتونی >برای استفاده کلیه دانشجویان ...
دستگاه ، عباس ، ۱۳۴۱- ؛  تهران فرهنگ متین ، کتاب پدیده ، پیشگامان اندیشه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۱‬,‭د۵‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی آیین نامه ای سازه های بتن آرمه
<طلایی طبا= طلایی طبا>، بهزاد،۱۳۵۶- ؛  تهران عابد   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۲‬,‭ط۸ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل < سازه های = سازه های >بتن آرمه ( جلد دوم ) تالیف دکتر داوود مستوفی نژاد
<عموشاهی = عمو شاهی >، محسن ، ۱۳۶۳- ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۲‬,‭‌م۵‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و تشریح مسائل طراحی سازه های بتن آرمه بر مبنای آئین نامه بتن ایران ( مبحث ۹ از مجموعه مقررات ملی ایران )شامل حل مسائل کتاب مهندس شاپور طاحونی ...
تهران روزبهان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۲۴‬,‭ر۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک