کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌ (ع‍ال‍ی‌)
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ داده‌ه‍ا
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌)
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ق‍دس‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۱-
ت‍ن‍ه‍ا، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۵۵-
م‍ق‍س‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا،۱۳۴۹-
م‍ق‍س‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۴۹-
ل‍ی‍پ‍ش‍وت‍ز، س‍ی‍م‍ور
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
آذی‍ن‌رای‍ان‍ه‌
ف‍اطم‍ی‌
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها
لیپشوتز، سیمور ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌ل۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان داده ها
لیپشوتز، سیمور ؛  [تهران ] آذین رایانه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌ل۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور ساختمان < داده ها= داده ها >ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ...خلاصه سه کتاب هورویتز، لیپشوتز و تننباوم
مقسمی ، حمیدرضا،۱۳۴۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌م۷د۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
داده ساختارها و مبانی الگوریتم
قدسی ، محمد، ۱۳۳۱- ؛  تهران : تلفن ناشر :, 5-26568466نمابر ناشر ;27970466 فاطمی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌ق۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
۳۰آزمون ساختمان < داده ها= داده ها >ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر...
مقسمی ، حمیدرضا، ۱۳۴۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌م۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان < داده ها= داده ها >و< الگوریتم ها= الگوریتمها( >رشته کامپیوتر)
تنها، جعفر، ۱۳۵۵- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک