کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌ (ع‍ال‍ی‌)
س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ف‍ای‍ل‍ه‍ا(ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا
س‍ی‌(++زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
س‍ی‌ (++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ داده‌ه‍ا
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا(ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر --)راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
ص‍ادق‍ی‌، ای‍رج‌،۱۳۱۹-
<ه‍وروی‍ت‍ز= ه‍وروی‍ت‍س‌>، ال‍ی‍س‌
ی‍وس‍ف‍ی‌، ه‍ادی‌، ۱۳۵۴-
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ت‍ن‍ن‍ب‍اوم‌، آرون‌
ک‍ارگ‍ری‌، م‍ه‍رداد
اس‍اک‍وو، ج‍ف‍ری‌
ج‍ب‍اری‍ه‌،ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۴۷ -گ‍رداورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ل‍ی‌ف‍ور، راب‍رت‌
ل‍ی‍پ‍ش‍وت‍ز، س‍ی‍م‍ور
ص‍ادق‍ی‌،ای‍رج‌،۱۳۱۹-
روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌،۱۳۲۶-
ف‍وک‌، م‍ای‍ک‍ل‌
س‍اه‍ن‍ی‌، س‍ارت‍ج‌
م‍ق‍س‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا،۱۳۴۹-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ج‍ه‍ان‌ ن‍و
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
آذی‍ن‌رای‍ان‍ه‌
ن‍ش‍ر آت‍ی‍ه‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ج‍ه‍ان‌ ن‍و:ن‍ش‍ر ات‍ح‍اد
ج‍ل‍وه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (واح‍د م‍ش‍ه‍د)
دان‍ش‌ و ف‍ن‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌:زان‍ی‍س‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌، چ‍رت‍ک‍ه‌
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان داده ها به زبان پاسکال
ساهنی ، سارتج ؛  مشهد انتشارات خراسان   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها در< =Cسی >
تننباوم ، آرون ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (واحد مشهد)   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ت۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها
لیپشوتز، سیمور ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌ل۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها در< =Cسی >
تننباوم ، آرون ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (واحد مشهد)   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ت۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ساختارهای فایل :مطابق با سرفصل درس های ذخیره و بازیابی اطلاعات ۱ و۲
فوک ، مایکل ؛  تهران جهان نو:نشر اتحاد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها( ۱ )و( ۲serutcurtS ataD ...)
جباریه ،علیرضا،۱۳۴۷ -گرداورنده و مترجم ؛  تهران جهان نو   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌ج۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان < داده ها= داده ها >با< = Cسی >
اساکوو، جفری ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ف‍لا۴۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان داده ها به زبان پاسکال
ساهنی ، سارتج ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌س۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها؛ ویژه دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و...
صادقی ،ایرج ،۱۳۱۹- ؛  تهران نشر آتیه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ص۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان داده ها
لیپشوتز، سیمور ؛  [تهران ] آذین رایانه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌ل۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره و بازیابی اطلاعات ، سیستم و ساختار فایلها( مهندسی فایلها)
روحانی رانکوهی ، محمدتقی ،۱۳۲۶- ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۱-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف۲ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان < داده ها= داده ها >در++< =C سی پلاس پلاس >
<هورویتز= هورویتس >، الیس ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور ذخیره و بازیابی اطلاعات ( ساختار فایلها:)شامل شرح کامل درس به همراه ذکر نکات کنکوری ...
مقسمی ، حمیدرضا،۱۳۴۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌م۷د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور ساختمان < داده ها= داده ها >ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ...خلاصه سه کتاب هورویتز، لیپشوتز و تننباوم
مقسمی ، حمیدرضا،۱۳۴۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌م۷د۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی ساختمان داده ها و الگوریتم ها
لی فور، رابرت ؛  تهران کانون نشر علوم ، چرتکه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ل۹‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره و بازیابی اطلاعات :ویژه دانشجویان دانشگاهها و...
صادقی ، ایرج ،۱۳۱۹- ؛  تهران دانش و فن   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ص۲ذ۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فناوری سیستم های اطلاعاتی ( شناخت ، تجزیه و تحلیل ، طراحی ، پیاده سازی و پشتیبانی )
کارگری ، مهرداد ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ک۲‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<مقدمه ای = مقدمه ای >بر ذخیره و بازیابی اطلاعات ( با رویکرد کاربردی )ویژه دوره کاردانی کامپیوتر
روحانی رانکوهی ، محمدتقی ،۱۳۲۶- ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭ر۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان < داده ها= داده ها >در++< = Cسی پلاس پلاس >
علیزاده ، حسین ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه :زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان < داده ها= داده ها>
یوسفی ، هادی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۹۲۷۰۴۰-۶۶۹۰۶۷۱۱،آدرس ناشر :تهران - م انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی - کوچه مهدیزاده - پ ۷ پوران پژوهش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۲و۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2