کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ --م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍ن‍م‍ا -- زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ --م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍ع‍م‍اری‌ ای‍ران‍ی‌ --م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍ارک‍س‌، ک‍ارل‌، ۱۸۱۸ - ۱۸۸۳ -- زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ارک‍وزه‌، ه‍رب‍رت‌، ۱۸۹۶-
پ‍وی‍ن‍ده‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۳- ۱۳۷۷. ، گ‍ردآورن‍ده‌، م‍ت‍رج‍م‌
ک‍روچ‍ه‌، ب‍ن‍دت‍و،۱۹۵۲-۱۸۶۶ م‌
رئ‍ی‍س‌زاده‌، م‍ه‍ن‍از،۱۳۳۶-
رح‍م‍ت‍ی‌، ان‍ش‍اءال‍ل‍ه‌،۱۳۴۵ -گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
 
ناشر:
ب‍ن‍ی‍اد س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌ ف‍اراب‍ی‌
اس‍پ‍رک‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر
ن‍ق‍ش‌ ج‍ه‍ان‌ م‍ه‍ر
م‍ول‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بعد زیبایی شناختی
مارکوزه ، هربرت ، ۱۸۹۶- ؛  تهران اسپرک   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭B‬,‭۳۳۰۵‬,‭‌م۲‌ب۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کلیات زیباشناسی
کروچه ، بندتو،۱۹۵۲-۱۸۶۶ م ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۸/۳‬,‭‌ک۴‌ک۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هنر و معنویت ( مجموعه مقالاتی در زمینه ی حکمت هنر)
رحمتی ، انشاءالله ،۱۳۴۵ -گردآورنده و مترجم ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۸‬,‭ر۳‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیهوده سخن :ده مقاله در زیبایی شناسی و هنر معماری
رئیس زاده ، مهناز،۱۳۳۶- ؛  تهران مولی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۰‬,‭ر۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر جامعه شناسی ادبیات :مجموعه مقاله
پوینده ، محمد، ۱۳۳۳- ۱۳۷۷. ، گردآورنده ، مترجم ؛  تهران نقش جهان مهر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۵۱‬,‭‌پ۹د۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های زیباشناسی فیلم :مجموعه مقالات
تهران بنیاد سینمایی فارابی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵‬,‭ز۹‌ن۶‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک