کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زن‍اش‍وی‍ی‌--روان‌ درم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زن‍اش‍وی‍ی‌ -- روان‌درم‍ان‍ی‌
دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌
زن‍اش‍وی‍ی‌ --روان‌ درم‍ان‍ی‌ --دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
زن‍اش‍وی‍ی‌--روان‌ درم‍ان‍ی‌
زن‍اش‍وی‍ی‌ --روان‌ درم‍ان‍ی‌
روان‌ درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌
روان‌درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌
 
پدیدآور:
ج‍ان‍س‍ون‌، س‍وزان‌ ام‌.
اول‍ی‍ری‌، دان‍ی‍ل‌،۱۹۴۰ -م‌.
دات‍ی‍ل‍ی‍و، ف‍ران‍ک‌ ام‌.، ۱۹۵۵ - م‌
ش‍ع‍ل‍ه‌ور، ق‌ .پ‍ی‍روز
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ب‍ی‍ت‍ا
خ‍م‍س‍ه‌، اک‍رم‌
ه‍اروی‌، م‍ای‍ک‍ل‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌،< ب‍ی‌ ت‍ا= ب‍ی‍ت‍ا>، ۱۳۵۴-
دن‍وان‌، ج‍ی‍م‍ز
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
ف‍راروان‌
ج‍ن‍گ‍ل‌
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
ارج‍م‍ن‍د : ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
ب‍رگ‌ زی‍ت‍ون‌
دان‍ژه‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<رواندرمانی = روان درمانی >زوجین ؛ طرحهای درمان
اولیری ، دانیل ،۱۹۴۰ -م . ؛  تهران برگ زیتون   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌ف‍لا۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زمینه < زوج درمانی = زوج درمانی >
حسینی ، بیتا ؛  تهران جنگل   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‌ح۵ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع < زوج درمانی = زوج درمانی >
هاروی ، مایکل ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‍ه۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<زوج درمانی = زوج درمانی >روابط موضوعی
دنوان ، جیمز ؛  تهران فراروان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭د۹ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهبردهای جدید در< زوج درمانی = زوج درمانی >
خمسه ، اکرم ؛  تهران ارجمند : نسل فردا   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‌خ۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرایندهای دلبستگی در زوج درمانی و خانواده درمانی
جانسون ، سوزان ام . ؛  تهران دانژه   ، ۸۸-۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‌ج۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
زوج درمانی هیجان مدار :پیوند آفرینی
جانسون ، سوزان ام . ؛  تهران جنگل   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‌ج۲ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
زوج درمانی تحلیلی
حسینی ،< بی تا= بیتا>، ۱۳۵۴- ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‌ح۵ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
درس نامه خانواده درمانی و زوج درمانی :کاربست بالینی
شعله ور، ق .پیروز ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌ش۷د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
زوج درمانی و خانواده درمانی شناختی -رفتاری :راهنمایی جامع برای مشاوران و درمانگران بالینی
داتیلیو، فرانک ام .، ۱۹۵۵ - م ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭د۲ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک