کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زل‍زل‍ه‌ -ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ا -- ای‍ران‌ -- اث‍ر زل‍زل‍ه‌ -- آئ‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
زل‍زل‍ه‌
م‍ع‍م‍اری‌ ای‍ران‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍دارس‌ -- ای‍ران‌ -- اث‍ر زل‍زل‍ه‌
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ -- ای‍ران‌
ب‍م‌ --زل‍زل‍ه‌--۵ دی‌ م‍اه‌۱۳۸۲ --ع‍ک‍س‍ه‍ا
زل‍زل‍ه‌ ح‍وزه‌ ن‍زدی‍ک‌
م‍ع‍م‍اری‌ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ا و آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ای‍ران‌ - س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ض‍د زل‍زل‍ه‌ - اث‍ر زل‍زل‍ه‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا -- ای‍ران‌ -- اث‍ر زل‍زل‍ه‌ -- آئ‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
زل‍زل‍ه‌ -ای‍ران‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا --اث‍ر زل‍زل‍ه‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ض‍دزل‍زل‍ه‌ - اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
م‍ق‍اوم‍ت‌ در ب‍راب‍ر زل‍زل‍ه‌ -آی‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
دی‍واره‍ای‌ ج‍داک‍ن‍ن‍ده‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
زل‍زل‍ه‌ -ای‍ران‌ -آم‍ار
م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌
م‍ن‍ج‍ی‍ل‌- زل‍زل‍ه‌،۱۳۶۹--م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍اوخ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ا -- اث‍ر زل‍زل‍ه‌
 
پدیدآور:
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍ر س‍ازی‌
م‍گ‍ردی‍چ‍ی‍ان‌، آرک‌،۱۳۰۶-
ص‍ب‍ری‌، ع‍ل‍ی‌
ت‍رک‍اش‍ون‍د، اک‍ب‍ر،۱۳۵۷-
پ‍روی‍ن‍ی‌ ،م‍ه‍دی‌،۱۳۶۰-
ن‍ع‍م‍ت‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۴۸-
ای‍ران‌ .وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌ .م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ش‍ه‍رس‍ازی‌ و م‍ع‍م‍اری‌
ن‍وری‌، زه‍را
گ‍لاب‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود،۱۳۳۶-
خ‍واج‍ه‌ اح‍م‍د ع‍طاری‌، ن‍ادر، ۱۳۵۶-
م‍ن‍اج‍ات‍ی‌، ص‍اب‍ر، ۱۳۵۹-
س‍اع‍دی‌ن‍ی‍ا، ج‍واد،۱۳۴۱-
ص‍ادق‍ی‌، س‍ی‍د اح‍س‍ان‌
رح‍ی‍م‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌،۱۳۴۰ -م‍ج‍ری‌ طرح‌
ره‍ن‍م‍ای‍ی‌ رودپ‍ش‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌،۱۳۲۳-
ف‍ری‍د،ج‍واد،۱۳۳۰-
م‍وس‍س‍ه‌ اس‍ت‍ان‍دارد و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ راه‌، م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌
ت‍م‍ن‍در
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ش‍ه‍ر
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌؛ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
ف‍رازان‍دی‍ش‌ س‍ب‍ز
ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ن‍ع‍م‍ت‍ی‌
م‍رک‍زی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
م‍ه‍ک‍ام‍ه‌
ن‍ی‍ک‌ ت‍ص‍وی‍ر
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ش‍ه‍رس‍ازی‌ و م‍ع‍م‍اری‌ ای‍ران‌
دان‍ش‌ وف‍ن‌
ح‍ب‍ی‍ب‌
م‍وس‍س‍ه‌ اس‍ت‍ان‍دارد و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله :متن پیشنهادی استاندارد ۲۸۰۰ برای تصویب دولت جمهوری اسلامی
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن .کمیته دائمی بازنگری ؛  تهران مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۴‬,‭‌م۴آ۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پهنه بندی خطر نسبی زمین لرزه در ایران :از مجموعه مطالعات طرح کالبدی ملی ایران
ایران .وزارت مسکن و شهرسازی .مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ؛  تهران مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۵۳۶/۲‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بررسی خواص دینامیکی زلزله های ایران
نوری ، زهرا ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی ؛ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۵۳۷/۲‬,‭‌ف‍لا۹‌ب۴۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
یادمان زلزله ۳۱[ سی ویک ] خردادماه ۱۳۶۹منجیل
فرید،جواد،۱۳۳۰- ؛  تبریز نعمتی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۵۳۷/۲‬,‭‌ف‍لا۱۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شناخت زلزله وپیش بینی زلزله تهران
ساعدی نیا، جواد،۱۳۴۱- ؛  تهران دانش وفن   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۵۳۴/۲‬,‭‌س۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بام شکسته بم
رحیمیان ، محمدمهدی ،۱۳۴۰ -مجری طرح ؛  تهران نیک تصویر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۷۵‬,‭‌ب۸ر۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و تفسیر آئین نامه ۲۸۰۰ زلزله و مهندسی زلزله
ترکاشوند، اکبر،۱۳۵۷- ؛  تهران فرازاندیش سبز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۴‬,‭‌ت۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ساختمانها در برابر زلزله - آئین کار
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ؛  تهران موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۷۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شرحی بر< آیین نامه = آیین نامه >طرح ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد۲۸۰۰)
پروینی ،مهدی ،۱۳۶۰- ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۴‬,‭‌پ۴‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بهبود عملکرد< لرزه ای = لرزه ای < >سازه های = سازه های >فولادی قاب خمشی ویژه با سیستم میراگرهای الاکلنگی تحت زلزله حوزه نزدیک
صادقی ، سید احسان ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۱۳۵،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تصویری اجرای ساختمان ها در انطباق با مقررات ملی ساختمان به همراه گزارش زلزله ورزقان و شنبه ( شهرستان دشتی )
مناجاتی ، صابر، ۱۳۵۹- ؛  قم : تلفن ناشر : ۰۲۵۳۷۷۳۴۰۰۹،آدرس ناشر :قم - خ شهدا(صفاییه ) - ک ۳۷ - پ ۶ حبیب   ، ۱۳۹۲-
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۳۱‬,‭‌م۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بحران
تهران موسسه نشر شهر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹‬,‭‌ب۳‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دستور العمل طراحی ساختمان های دارای جدا ساز لرزه ای
کمیته تخصصی وزارت مسکن و شهر سازی ؛  مرکزی تحقیقات ساختمان و مسکن   ،
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۴‬,‭د۵۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پایدارسازی ساختمان های آموزشی ،" در برابر زلزله / "سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور دفتر تحقیقات و پژوهش طرح مطالعاتی - کاربردی
صبری ، علی ؛  تمندر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۰۹۵‬,‭‌ص۲‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<فن شناسی = فن شناسی >معماری ایران
گلابچی ، محمود،۱۳۳۶- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۰‬,‭‌گ۸‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک < سازه ها= سازه ها >و مهندسی زلزله
مگردیچیان ، آرک ،۱۳۰۶- ؛  تهران توسعه ایران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭‌م۷د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای طراحی < سازه ای = سازه ای >و جزییات اجرایی دیوارهای < غیر سازه ای = غیرسازه ای >
خواجه احمد عطاری ، نادر، ۱۳۵۶- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۲۵۵۹۴۲-۶- داخلی ۳۶۰ ،آدرس ناشر :بزرگراه شهید شیخ فضل ا... نوری ، روبروی فاز 2 شهرک فرهنگیان ، خیابان نارگل ، خیابان شهید علی مروی ، خیابان حکمت مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۵۴۱‬,‭‌خ۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نکاتی پیرامون آئین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد۲۸۰۰)
نعمتی ، سعید، ۱۳۴۸- ؛  تهران پژوهشگران نشر دانشگاهی ، امید انقلاب   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸‬,‭‌ن۶‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ایران ؛ توان های طبیعی و محیطی آن :ویرایش جدید همراه با فصل تکمیلی ۱۳۹۳
رهنمایی رودپشتی ، محمدتقی ،۱۳۲۳- ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۲۸۸‬,‭ر۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک