کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : زری‍ن‌، ن‍گ‍اه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر ن‍وی‍ن‌ - ق‍رن‌۲۰
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
آرن‍اس‍ن‌، ی‍وروادروره‍اروارد
ش‍ه‍ری‍ار، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۸۵- ۱۳۶۷
ش‍ه‍ری‍ار، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۶۷-۱۲۸۵
 
ناشر:
زری‍ن‌: م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌
زری‍ن‌، ن‍گ‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ هنر نوین :نقاشی ، پیکرتراشی ، معماری
آرناسن ، یوروادرورهاروارد ؛  تهران زرین ، نگاه   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۴۹۰‬,‭آ۴‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دیوان شهریار
شهریار، محمدحسین ،۱۳۶۷-۱۲۸۵ ؛  تهران زرین ، نگاه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۲۷‬,‭د۹‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دیوان شهریار
شهریار، محمدحسین ، ۱۲۸۵- ۱۳۶۷ ؛  تهران زرین : موسسه انتشارات نگاه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۲۷‬,‭د۹‌ش۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک