کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : زراع‍ت‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۴۴-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍ص‍اص‌--ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌-ای‍ران‌
ج‍رای‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ اش‍خ‍اص‌ -- ای‍ران‌
ح‍دود(ف‍ق‍ه‌)
دی‍ات‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌ ش‍ی‍ع‍ه‌
 
پدیدآور:
ح‍ی‍دری‌، ع‍ل‍ی‌ ن‍ق‍ی‌، ۱۹۰۷- ۱۹۸۰ م‌
زراع‍ت‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۴۴-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌
ف‍ک‍رس‍ازان‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون مجازات اسلامی :بخش کلیات ( حقوق جزای عمومی )
زراعت ، عباس ، ۱۳۴۴- ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳۱۳‬,‭آ۶ز۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون مجازات اسلامی :بخش دیات
زراعت ، عباس ، ۱۳۴۴- ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۱-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳۱۳‬,‭آ۶ز۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون مجازات اسلامی :بخش حدود
زراعت ، عباس ، ۱۳۴۴- ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳۱۳‬,‭آ۶ز۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون مجازات اسلامی :بخش قصاص (جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی )
زراعت ، عباس ، ۱۳۴۴- ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳۱۳‬,‭آ۶ز۴۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی
زراعت ، عباس ، ۱۳۴۴- ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۳-۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳۱۳‬,‭ز۴‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی ۱ : جرائم علیه اشخاص
زراعت ، عباس ، ۱۳۴۴- ؛  تهران فکرسازان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭ز۴‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<اصول الاستنباط= اصول استنباط :>فی اصول الفقه و تاریخه باسلوب جدید
حیدری ، علی نقی ، ۱۹۰۷- ۱۹۸۰ م ؛  قم انتشارات حقوق اسلامی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۵۵‬,‭‌ح۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک