کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زب‍ان‍ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍پ‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا
زب‍ان‍ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ --ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‌++
زب‍ان‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
ف‍ورت‍رن‌( زب‍ان‌ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
دل‍ف‍ی‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
پ‍اس‍ک‍ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
زب‍ان‍ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
اس‍م‍ب‍ل‍ر(زب‍ان‍ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
زب‍ان‍ه‍ای‌ ص‍وری‌ --ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
ای‍ب‍ل‌،پ‍ی‍ت‍ر،۱۹۳۲-
ب‍خ‍ش‍ی‌، ل‍طف‍ع‍ل‍ی‌
ص‍لای‍ان‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر
ش‍ی‍ل‍د، ه‍رب‍رت‌
ع‍ل‍ی‌پ‍ن‍اه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
پ‍رات‌ ، ت‍رن‍س‌ دب‍ل‍ی‍و
ن‍ی‍ک‌ب‍خ‍ش‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ق‍راخ‍ان‍ی‌ ب‍ه‍ار، اک‍ب‍ر، ۱۳۳۰-
گ‍ات‍ف‍ری‍د، ب‍ای‍رون‌
اف‍ت‍خ‍اری‌، ف‍ری‍دون‌، ۱۳۳۰-
ت‍وان‍ا ش‍ی‍روان‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۶-
س‍ودک‍م‍پ‌، ت‍وم‍اس‌
اک‍ب‍ری‌، اب‍راه‍ی‍م‌،۱۳۵۱-
ج‍ع‍ف‍رن‍ژادق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۳۹-
 
ناشر:
ن‍وپ‍ردازان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍زی‍ل‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ن‍ش‍ر آل‍ف‍ا
ب‍اغ‍ان‍ی‌: خ‍راس‍ان‌
ن‍ش‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
آذرخ‍ش‌
پ‍ژوه‍ن‍ده‌
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ای‍ز ای‍ران‌
م‍ه‍دی‌ ت‍وان‍اش‍ی‍روان‌
ب‍اغ‍ان‍ی‌:ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنائی با کامپیوتر و داده پردازی
بخشی ، لطفعلی ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ب۳آ۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی بزبان < = C سی >
نیک بخش تهرانی ، محمدحسن ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران انستیتو ایز ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع برنامه نویسی پاسکال
گاتفرید، بایرون ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌گ۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع برنامه نویسی پاسکال
گاتفرید، بایرون ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌گ۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کامپیوتر( آشنایی با کامپیوتر و برنامه نویسی آن )
قراخانی بهار، اکبر، ۱۳۳۰- ؛  [تهران ] نشر آلفا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ق۴۴‌م۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل < = Cسی >شامل <: = c isnA & ++Cانسی سی و سی پلاس پلاس >
شیلد، هربرت ؛  تهران جزیل   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳‌ش۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرترن ۷۷
صلایانی ، جعفر ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ص۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تکنیکهای نوین برنامه نویسی
افتخاری ، فریدون ، ۱۳۳۰- ؛  تهران پژوهنده   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶‬,‭‌ف‍لا۷‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
علی پناهی ، علی ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ع۸‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و< پیاده سازی = پیاده سازی >زبانهای < برنامه سازی = برنماه سازی >
پرات ، ترنس دبلیو ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۱-۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷‬,‭‌پ۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
زبان اسمبلی
ایبل ،پیتر،۱۹۳۲- ؛  مشهد باغانی :انتشارات خراسان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۹ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام =[teN.prahs J جی .شارپ دات نت ]
جعفرنژادقمی ، عین الله ،۱۳۳۹- ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ج۵آ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی
جعفرنژادقمی ، عین الله ،۱۳۳۹- ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷‬,‭‌پ۹‌ج۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نظریه زبانها و ماشینها
اکبری ، ابراهیم ،۱۳۵۱- ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌ف‍لا۷‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نظریه < زبانها= زبان ها >و ماشینها
سودکمپ ، توماس ؛  ساری نشر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌س۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<زبان های = زبانهای < >برنامه سازی = برنامه سازی >
پرات ، ترنس دبلیو ؛  مشهد باغانی : خراسان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷‬,‭‌پ۴ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی < = TENIFORP & 0021-7PETS CLPپی ال سی استیپ ۷ و پروفینت >مطابق با آخرین استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
توانا شیروان ، مهدی ، ۱۳۵۶- ؛  مشهد مهدی تواناشیروان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ت۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای زبان دلفی :برای برنامه نویسان و توسعه گران 3 xilyk ,7 ihpleD
تهران نوپردازان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭د۸و۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک