کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زب‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روزن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌--اص‍طلاح‌ ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
زب‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
زب‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
زب‍ان‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ --م‍ق‍الات‌
زب‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
گ‍ف‍ت‍م‍ان‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -- ن‍ش‍ان‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍وادآم‍وزی‌
ف‍ارس‍ی‌ --دس‍ت‍ور
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ --ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
رادی‍و -- گ‍وی‍ن‍دگ‍ی‌ -- ف‍ن‌
زب‍ان‌
 
پدیدآور:
ف‍ال‍ک‌ ،ج‍ول‍ی‍ا
ب‍اطن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۱۳-
ام‍ی‍رن‍وری‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌
<روب‍ی‍ن‍ز= راب‍ی‍ن‍ز>، راب‍رت‌ ه‍ن‍ری‌
رش‍ی‍دی‌، ص‍ادق‌، ۱۳۵۹-
آق‍اگ‍ل‌ زاده‌، ف‍ردوس‌
ب‍اطن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
اس‍ت‍ری‍ت‌، ب‍رای‍ان‌ وی‌
<آق‍اگ‍ل‌ زاده‌= آق‍ا گ‍ل‌زاده‌>، ف‍ردوس‌
<ری‌ = ری‍ح‌>، دان‍وت‍ا
دورت‍ی‍ه‌، ژان‌ ف‍ران‍س‍وا
ف‍ردی‍ن‍ان‌ دوس‍وس‍ور
ای‍چ‍ی‍س‍ون‌، ج‍ی‍ن‌
ت‍رس‍ک‌، راب‍رت‌ لارن‍س‌
 
ناشر:
آگ‍اه‌
طرح‌ آی‍ن‍ده‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌ ،م‍وس‍س‍ه‌چ‍اپ‌وان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ه‍رم‍س‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ه‍ن‍ر و ارت‍ب‍اطات‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی زبانشناسی
ایچیسون ، جین ؛  تهران موسسه انتشارات نگاه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭P‬,‭۱۲۱‬,‭‌ف‍لا۹‌م۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زبان شناسی و زبان ،بررسی مفاهیم بنیادی زبان شناسی
فالک ،جولیا ؛  مشهد آستان قدس رضوی ،موسسه چاپ وانتشارات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭P‬,‭۱۲۱‬,‭‌ف۲ز۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی تازه به دستور زبان
باطنی ، محمدرضا،۱۳۱۳- ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۶۸۸‬,‭‌ب۲‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گویندگی و فن بیان : در جستجوی زبان معیار
امیرنوری ، غلامعلی ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
علوم انسانی گستره شناختها
دورتیه ، ژان فرانسوا ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۱۸۶‬,‭د۹‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
زبان روزنامه
<ری = ریح >، دانوتا ؛  تهران نشر علم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۴۲۳‬,‭ر۹ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
زبان و< جامعه شناسی = جامعه شناسی >
باطنی ، محمدرضا ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭P‬,‭۴۱‬,‭‌ب۲ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات < زبان شناسی = زبانشناسی >
ترسک ، رابرت لارنس ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭P‬,‭۱۲۱‬,‭‌ت۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مختصر زبانشناسی
<روبینز= رابینز>، رابرت هنری ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭P‬,‭۱۲۱‬,‭ر۲‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل گفتمان انتقادی :تکوین تحلیل گفتمان در< زبانشناسی = زبان شناسی >
<آقاگل زاده = آقا گل زاده >، فردوس ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭P‬,‭۳۰۲‬,‭آ۷‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دوره زبان شناسی عمومی
فردینان دوسوسور ؛  هرمس   ،
شماره راهنما: ‭P‬,‭۱۲۱‬,‭‌س ۹ د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل گفتمان انتقادی :تکوین تحلیل گفتمان در زبانشناسی
آقاگل زاده ، فردوس ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭P‬,‭۳۰۲‬,‭آ۷‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سواد در نظریه و عمل
استریت ، برایان وی ؛  تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ، پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۱۴۹‬,‭‌ف‍لا۵‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر< نشانه شناسی = نشانه شناسی >موسیقی
رشیدی ، صادق ، ۱۳۵۹- ؛  تهران نشر علم   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۳۸۴۵‬,‭ر۵د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک