کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : زارع‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ام‍ورم‍ال‍ی‌ --ح‍س‍اب‍داری‌
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌ و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ت‍وک‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍ف‍ذس‍از)CarF(
ن‍ظام‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ا
آن‍دودون‍ت‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
ن‍اص‍ح‍ی‌، م‍ی‍ث‍م‌
خ‍ن‍ی‍ف‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۸-
زارع‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،
زارع‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
وال‍ت‍ون‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۹-
 
ناشر:
دان‍ش‌ ن‍گ‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌، پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای منطقی و محاسبه کننده عددی ( دیجیتال )
زارعی ، حسین ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌م۴۸ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول و درمانهای اندودونتیکس
والتون ، ریچارد، ۱۹۳۹- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭RK‬,‭۳۵۱‬,‭و۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مالی :مجموعه سوالهای طبقه بندی شده آزمون ورودی کارشناسی ارشد...
زارعی ، حسین ، ؛  تهران نگاه دانش ، پوران پژوهش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭ز۲‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نظام پیشنهادها در< سازمان ها= سازمانها ( >از نظریه تا کاربرد)
خنیفر، حسین ، ۱۳۴۸- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶۵۰‬,‭‌خ۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فعالیت ضد سرطانی ترکیب یک توکسین منفذساز( فراگاسئاتوکسین ) با داروی شیمی درمانی ( ۵فلورویوراسیل ) بر علیه سلول های سرطان پستان FCM۷
ناصحی ، میثم ؛  علم و فرهنگ علوم پایه   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۹۶، ۱۳۸،TT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک