کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ری‍س‍ک‌ ن‍وس‍ان‍ات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ری‍ه‍ای‌ زم‍ان‍ی‌ ب‍ا ف‍رک‍ان‍س‌ ب‍الا، اخ‍ت‍لالات‌ ری‍ز س‍اخ‍ت‍ار، ج‍ه‍ش‌، از پ‍ی‍ش‌ م‍ت‍وس‍ط گ‍ی‍ری‌ ک‍ردن‌، ری‍س‍ک‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌، ن‍وس‍ان‍ات‌ ت‍ح‍ق‍ق‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ycneuqerf hgiH1
ش‍اخ‍ص‌ ت‍رس‌
ری‍س‍ک‌ ن‍وس‍ان‍ات‌
 
پدیدآور:
ج‍لا، پ‍ری‍ن‍از
ت‍ی‍م‍وری‌، ع‍ب‍اس‌
<م‍ص‍طف‍ای‍ی‌= م‍ص‍طف‍ائ‍ی‌>، ج‍ل‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ریسک نوسانات نرخ ارزهای رایج در مقابل ریال
<مصطفایی = مصطفائی >، جلیل ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۱۴،FT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
محاسبه شاخص ترس )XIF( ، با استفاده از رویکردهای جدید برای تعیین وزن < شاخص ها= شاخصها>
تیموری ، عباس ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۷۵،FT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
کنترل اثر اختلالات کوچک و حذف اثر< جهش ها= جهشها >بر روی ریسک سیستماتیک سبد< داراییها= دارایی ها (>مطالعه موردی در بورس اوراق بهادار ایران )
جلا، پریناز ؛  دانشگاه علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۸۰،FT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک