کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( م‍ت‍وس‍طه‌)
ری‍اض‍ی‍ات‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ج‍ب‍ر -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ن‍ظری‍ه‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ش‍ی‍دف‍ر، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،۱۳۱۹-
ن‍ج‍ف‍ی‌ خ‍واه‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۴۹-
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود،۱۳۳۲-
<ح‍اف‍ظی‌ن‍س‍ب‌ = ح‍اف‍ظی‌ ن‍س‍ب‌>، م‍ص‍طف‍ی‌
ش‍م‍س‌، ب‍ی‍ژن‌، ۱۳۱۰-
ب‍اب‍ل‍ی‍ان‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۲۵-
ص‍ال‍ح‍ی‌ص‍دق‍ی‍ان‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
<پ‍ورک‍اظم‍ی‌= پ‍ور ک‍اظم‍ی‌>، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ت‍س‍ی‍پ‍ک‍ی‍ن‌، ا.ژ
ک‍اش‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍ودرض‍ا
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود،۱۳۲۲-
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۲- ک‌
<ل‍ی‍پ‍ش‍وت‍ز= ل‍ی‍پ‌ چ‍وت‍ز>، س‍ی‍م‍ور
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۲-
داروف‍ی‌ی‍ف‌، گ‍ئ‍ورگ‍ی‌ ولادی‍م‍ی‍رووی‍چ‌
ش‍ی‍دف‍ر، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۹-
ده‌م‍رده‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۱-
م‍وس‍ت‍وو
غ‍ف‍اری‌ ح‍دی‍ق‍ه‌،ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۴۰-
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
ن‍ش‍ر آروی‍ن‌
ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍رن‍ا: س‍اح‍ل‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ ت‍ب‍ری‍ز
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
دال‍ف‍ک‌
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌
آزاده‌
م‍ح‍م‍ودرض‍ا ک‍اش‍ف‍ی‌
م‍ول‍وی‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ ، ف‍رن‍از
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)،م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌
ن‍ش‍ردان‍ش‌ن‍دا
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
ن‍ش‍ر ف‍رن‍از: گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ( ۱)
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ؛  [تهران ] نشر فرناز: گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌ن۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظریه < مجموعه ها= مجموعه ها >و مباحث مربوطه به آن
<لیپشوتز= لیپ چوتز>، سیمور ؛  تهران نشردانش ندا   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۸‬,‭‌ل۹‌ن۶‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد ریاضیات در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ک ؛  تهران دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۳‬,‭‌ن۹۵‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات عمومی و کاربردهای آن
<پورکاظمی = پور کاظمی >، محمدحسین ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۵/۵‬,‭‌پ۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات < پیش دانشگاهی = پیشدانشگاهی >و پایه
<حافظی نسب = حافظی نسب >، مصطفی ؛  تهران نشر آروین   ، ۱۳۷۷-۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ح۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پیش دانشگاهی :مخصوص داوطلبان پیش دانشگاهی و دانشجویان دوره های مقدماتی
ده مرده ، حبیب الله ، ۱۳۳۱- ؛  [تهران ] موسسه نشر علوم نوین   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۳‬,‭د۹ر۸۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات < پیش دانشگاهی = پیشدانشگاهی :>ریاضیات مقدماتی
شیدفر، عبدالله ، ۱۳۱۹- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭‌ش۹۳۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۱ و ۲
شیدفر، عبدالله ،۱۳۱۹- ؛  [تهران ] دالفک   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ش۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پیش دانشگاهی
تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۳‬,‭ر۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات عمومی
شمس ، بیژن ، ۱۳۱۰- ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ش۸ر۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روشهای ریاضیات
تسیپکین ، ا.ژ ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌ت۵ر۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مقدماتی پیش دانشگاهی :مطالب و مسائل انتخابی جلد اول حساب وجبر
داروفی یف ، گئورگی ولادیمیروویچ ؛  تهران مولوی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۳‬,‭د۲ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه و مقدمات آمار
صالحی صدقیانی ، جمشید ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۵۷‬,‭‌ص۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی در ریاضیات گسسته
بابلیان ، اسماعیل ، ۱۳۲۵- ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹‬,‭‌ب۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مثالهای حل شده در ریاضیات مهندسی
موستوو ؛  تبریز دانشگاه تربیت معلم تبریز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۳‬,‭‌م۸‌م۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نکاتی از ریاضیات دوره مهندسی
کاشفی ، محمودرضا ؛  محمودرضا کاشفی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۳‬,‭‌ک۲‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه :مدیریت - حسابداری - بازرگانی - اقتصاد
نیکوکار، مسعود،۱۳۳۲- ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ن۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر ریاضیات گسسته
غفاری حدیقه ،علیرضا،۱۳۴۰- ؛  تهران دانشگاه امام حسین (ع )،موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌غ۷‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات < پیش دانشگاهی = پیشدانشگاهی :>مدیریت ، حسابداری و اقتصاد
نیکوکار، مسعود،۱۳۲۲- ؛  تهران گسترش علوم پایه ، فرناز   ، ۱۳۷۸-۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭‌ن۹۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۲
نجفی خواه ، مهدی ،۱۳۴۹- ؛  تهران بهمن برنا: ساحل اندیشه تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ن۳آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6